Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2562 | 16:09 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
26 ก.ย. 2555 รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ท่องโลกเทคโนโลยี นางสาวดวงใจ จันทะเสน 1,339 ครั้ง
26 ก.ย. 2555 รายงานการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคำเผือ นางบานชื่น อินอุเทน 2,013 ครั้ง
24 ก.ย. 2555 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนวัดแสงสรรค์ นางไสว เครือรัตนไพบูลย์ 1,115 ครั้ง
11 ก.ย. 2555 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบพัฒนาการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการสอน คิดวิเคราะห์ของครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) สำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา นางสาวแวมือแย ดาราแม 1,416 ครั้ง
4 ก.ย. 2555 การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต2 ปีการศึกษา 2554 อรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ 3,696 ครั้ง
27 ส.ค. 2555 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสมการและการแก้สมการด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3(บ้านหัวทาง)อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นางสาวศุทธินี นฤภัย 1,452 ครั้ง
17 ส.ค. 2555 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ตามแนวโมเดลซิปปปา (CIPPA Model)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง นายจรินทร์ ขันติพิพัฒน์ 2,495 ครั้ง
17 ส.ค. 2555 แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การคูณ นายจักรพันธ์ จตุพรธนโชติ 1,429 ครั้ง
9 ส.ค. 2555 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสุนันทา บุญคง 2,251 ครั้ง
7 ส.ค. 2555 การประเมินโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม นายพีรเดช พงศ์งามสง่า 2,228 ครั้ง