Log in | วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562 | 16:52 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
25 ก.ย. 2556 รายงานการใช้หนังสือนิทานอ่านประกอบ ชุด พระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนทำความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง ณัฎฐ์ วงศ์ยุพล 332 ครั้ง
25 ก.ย. 2556 รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดวีดิทัศน์ เรื่อง พื้นฐานสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์วิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รณชิต นราพันธ์ 473 ครั้ง
23 ก.ย. 2556 การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จักรกฤษณ์ ถินคำเชิด 1,184 ครั้ง
19 ก.ย. 2556 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้เทคนิค 4 A โรงเรียนบ้านวังพา ปีการศึกษา 2555 เกษม หวันอาหลี 346 ครั้ง
19 ก.ย. 2556 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จรรยา หาญรบ 544 ครั้ง
18 ก.ย. 2556 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีสอน แบบเมอร์ดอกซ์ (MIA) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รินทร์รดี พิทักษ์ 620 ครั้ง
18 ก.ย. 2556 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สุรภี ฤทธิวงศ์ 270 ครั้ง
18 ก.ย. 2556 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สุดาวัลย์ ทับแอน 515 ครั้ง
18 ก.ย. 2556 การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด อ่านถูกวิธี กลอนสี่สอนใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสุโขทัย สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ฐิตินันท์ เพชรอินทร์ 340 ครั้ง
18 ก.ย. 2556 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียน บ้านหนองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ศรัญญา ไพรวันรัตน์ 335 ครั้ง