Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2562 | 1:35 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
30 ต.ค. 2555 การศึกษาการพัฒนาทักษะการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทองนพคุณ สำนักงานเขตคลองสาน โรงเรียนวัดทองนพคุณ 1,082 ครั้ง
30 ต.ค. 2555 รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด ใบธูปฤาษีสร้างสรรค์การสาน ปาริชาติ ไชยเรียบ 988 ครั้ง
25 ต.ค. 2555 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ขนิษฐา กุลกานนท์ 1,185 ครั้ง
24 ต.ค. 2555 รายงานผลการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เสาวลักษณ์ สมานุหัตถ์ 879 ครั้ง
24 ต.ค. 2555 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการคูณ ตามทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เสาวลักษณ์ สมานุหัตถ์ 627 ครั้ง
24 ต.ค. 2555 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนดรุณวิทยากร อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ นายรุ่งราวี จำปาดี 2,479 ครั้ง
22 ต.ค. 2555 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขอน ปีการศึกษา 2554 นายสุกิจ ดั่นเจริญ 1,337 ครั้ง
18 ต.ค. 2555 การพัฒนาบุคลากรในการดำเนินการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนวัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร นางฉันทนีย์ วรสัมปุรณะ 1,237 ครั้ง
10 ต.ค. 2555 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะชุดภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) นางตีรณา หลวงศร วงษา 1,101 ครั้ง
2 ต.ค. 2555 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางโชติกาญจน์ รศพล 1,295 ครั้ง