Log in | วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562 | 16:07 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
10 ต.ค. 2556 รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านและการเขียนสะกดคำยาก นางกิ่งกมล เพียราช 521 ครั้ง
8 ต.ค. 2556 การสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ศุภวรรณ ทองป้อง 270 ครั้ง
8 ต.ค. 2556 รายงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบคำ คล้องจองเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย ที่ใช้ภาษาไทย เป็นภาษาที่สองของโรงเรียนบ้านจ่าก นางสาวพวงพยอม วงษ์เพชร 226 ครั้ง
8 ต.ค. 2556 การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องจำนวนจริ นางเสาวณี สุวลักษณ์ 233 ครั้ง
2 ต.ค. 2556 เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดพัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ดอกไม้ เล่ม 4 เรื่องดอกไม้สวยด้วยริบบิ้น นางสาวธรรศญา เนติประวัติ 430 ครั้ง
2 ต.ค. 2556 การพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชาฟิสิกส์ เรื่องโมเมนตัมและการชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ธนภัทร วันทาพงษ์ 755 ครั้ง
30 ก.ย. 2556 รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มิตร บิลโส๊ะ 723 ครั้ง
27 ก.ย. 2556 การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “เรียนรู้ดินถิ่นของฉัน” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ชนิตา ดำปิน 431 ครั้ง
26 ก.ย. 2556 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา เคมี 5 (ว33222) โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง เคมีอินทรีย์ เจริญ พฤกษชาติ 767 ครั้ง
26 ก.ย. 2556 รายงานการพัฒนาการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ็ญผกา กรวยทอง 427 ครั้ง