Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2562 | 2:18 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
14 พ.ย. 2555 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เสาวณิต ทัพโยธา 957 ครั้ง
12 พ.ย. 2555 การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนกระโดนค้อ (กระโดนค้อผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สุพัตร หลักคำ 1,076 ครั้ง
12 พ.ย. 2555 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด มหัศจรรย์แห่งพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศิริรักษ์ ไหมล้วน 1,348 ครั้ง
7 พ.ย. 2555 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จริยา เจือจันทร์ 3,604 ครั้ง
5 พ.ย. 2555 การพัฒนาชุดสื่อการสอนบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อวัยวะภายใน ละออ ตาดี 1,689 ครั้ง
5 พ.ย. 2555 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากอิง จีรพร แดงไฟ 1,035 ครั้ง
5 พ.ย. 2555 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพระนั่งดินอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประภาพร จักรคำ 1,244 ครั้ง
5 พ.ย. 2555 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร อนุรัตน์ อำพรวิชัย 1,401 ครั้ง
31 ต.ค. 2555 รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ กนกกร แก้วพวง 1,188 ครั้ง
31 ต.ค. 2555 ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะชุดภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตีรณา หลวงศร วงษา 1,219 ครั้ง