Log in | วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562 | 16:50 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
16 ต.ค. 2556 การศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยประเภทคำประพันธ์กลอนกลบทผ่านการเรียนจิตรกรรมไทยประเพณีของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร อดิเรก สมบัติวงค์ 436 ครั้ง
15 ต.ค. 2556 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวธรรศญา เนติประวัติ 465 ครั้ง
14 ต.ค. 2556 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางวัชรา วรรณอำไพ 308 ครั้ง
14 ต.ค. 2556 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องพาราโบลาโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)เป็นสื่อประกอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางชุติกาญจน์ สุประดิษฐ 536 ครั้ง
14 ต.ค. 2556 ชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ประพิมพ์พักตร์ จุมพรม 476 ครั้ง
13 ต.ค. 2556 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์ (กาพย์ยานี 11) รุ่งรัตน์ พิศุทธ์สินธุ์ 780 ครั้ง
13 ต.ค. 2556 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) สำ นางสาวธรรศญา เนติประวัติ 263 ครั้ง
13 ต.ค. 2556 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน นางวารี แก้วศิริ 393 ครั้ง
13 ต.ค. 2556 การสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบ VDO CLIP ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ” ด้วยโปรแกรม Movie Maker ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางรชนก ส่องแสง 265 ครั้ง
11 ต.ค. 2556 รายงานผลการบริหารโครงการยุวเกษตรกรต้นกล้าความพอเพียงแห่งโรงเรียนบ้านแม่ลามา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางคำนึง แก้วมูล 158 ครั้ง