Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2562 | 17:25 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
13 ธ.ค. 2555 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คนดีของชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วีรยา บุญมาพิทักษ์กุล 2,068 ครั้ง
6 ธ.ค. 2555 รายงานการใช้หนังสือนิทานชนเผ่าเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ปนางฐิติยา จองหมุ่ง 1,326 ครั้ง
28 พ.ย. 2555 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 33 นพชัย อุปชิต 1,429 ครั้ง
22 พ.ย. 2555 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกดด้วยบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จารุมาศ ยานกาย 1,213 ครั้ง
22 พ.ย. 2555 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณัฐภควดี พันธุ์โพธิ์ 2,613 ครั้ง
20 พ.ย. 2555 การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สุวลักษณ์ รวมจิตร 1,643 ครั้ง
19 พ.ย. 2555 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ชุมศรี ไพบูลย์กุลกร 2,022 ครั้ง
19 พ.ย. 2555 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พรวิภา วะชังเงิน 1,069 ครั้ง
19 พ.ย. 2555 รายงานการพัฒนาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการเรียนรู้ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช โรงเรียนบ้านพระเพลิง โรงเรียนบ้านพระเพลิง 983 ครั้ง
16 พ.ย. 2555 การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน นายสุพัตร หลักคำ 1,138 ครั้ง