Log in | วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562 | 16:05 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
23 ต.ค. 2556 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการจักสานเตยปาหนัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านดุหุน จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2555 นางธัญวรัตม์ ตั้งคีรี 372 ครั้ง
23 ต.ค. 2556 รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นางสุนันทา บุรี 542 ครั้ง
23 ต.ค. 2556 แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายพิเชษฐ์ ไชยบาล 2,648 ครั้ง
22 ต.ค. 2556 แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด สนุกกับคำศัพท์ นางกรรณิการ์ ศรีธิ 405 ครั้ง
22 ต.ค. 2556 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิ่งระยะสั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29 จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2553 พิรุฬห์ เมืองจันทร์ 970 ครั้ง
21 ต.ค. 2556 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ ศันสุณีพร นิยมวาส 240 ครั้ง
20 ต.ค. 2556 การพัฒนาศักยภาพครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน อารี เขียวดี 351 ครั้ง
18 ต.ค. 2556 รายงานการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพระพุทธ นางเครือวรรณ คำสังข์ 308 ครั้ง
18 ต.ค. 2556 การพัฒนาความสามารถทางภาษาโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบภาพเป็นสื่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อุไรวรรณ พิณทอง 284 ครั้ง
16 ต.ค. 2556 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางพิรม ภู่สอง 265 ครั้ง