Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2562 | 1:19 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
1 ก.พ. 2556 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตคิดสร้างสรรค์เรื่องการบวกและการลบระคนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร รัชนีพร พันธุ์ดี 1,301 ครั้ง
28 ม.ค. 2556 รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ Amazing Grammar ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านลำเพิญ (อรุณราษฎร์สงเคราะห์)อำเภอรัตนบุรี อรัชญา โบราญประสิทธิ์ 2,185 ครั้ง
11 ม.ค. 2556 การศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนชมรมนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึก วันดี จูเปี่ยม 1,297 ครั้ง
11 ม.ค. 2556 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม วราภรณ์ กิจสวัสดิ์ 3,675 ครั้ง
11 ม.ค. 2556 รายงานการประเมินโครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน ของนักเรียนโรงเรียนกลันทาพิทยาคม มานัส เวียงวิเศษ 1,885 ครั้ง
7 ม.ค. 2556 รายงานผลการสร้างชุดการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ง 22203 เรื่อง ผ้าปักลายเมี่ยน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน สุขิตา คำเขื่อน 1,024 ครั้ง
4 ม.ค. 2556 รายงานการพัฒนาเอกสารคู่มือชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ เรื่องการวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วราภรณ์ เพ็งปรางค์ 1,305 ครั้ง
4 ม.ค. 2556 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เครือมาส คำเขียน 1,648 ครั้ง
26 ธ.ค. 2555 รายงานการผลิต และผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส32101 ภูมิศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 นิรันดร์ รสสุขุมาลชาติ 1,255 ครั้ง
25 ธ.ค. 2555 รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มาลา ภาคาทิน 965 ครั้ง