Log in | วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562 | 15:52 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
31 ต.ค. 2556 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือ ส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวชมนาฎ งามยิ่งไพศาล 452 ครั้ง
30 ต.ค. 2556 รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6 เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ นายธนะ ชมภู 391 ครั้ง
27 ต.ค. 2556 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด My Village : Banparainua กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาววชิิราภรณ์ สืบพงศ์ตระกูล 1,094 ครั้ง
27 ต.ค. 2556 การพัฒนากิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ธรรมธัช บาศรี 435 ครั้ง
25 ต.ค. 2556 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย นางสาวภัทรวรรณ พนัส 2,029 ครั้ง
24 ต.ค. 2556 รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์ ของเด็กปฐมวัย นางบานเย็น ชมภู 1,255 ครั้ง
24 ต.ค. 2556 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา ง 30202 การสร้างเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กนกพิชญ์ พันธุ์เขตกิจ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สำนักงานเขตพื 382 ครั้ง
24 ต.ค. 2556 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านนาชักหวาย ว่าที่ ร.ต.ธเนตร ทองสนิท 407 ครั้ง
24 ต.ค. 2556 บทเรียนสำเร็จรูป Future Simple Tense เล่มที่ 14 เรื่อง การใช้ประโยค Be going to บัวเงิน โคตรชมภู 4,909 ครั้ง
24 ต.ค. 2556 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาษาซีเบื้องต้น รหัสวิชา ง30242 รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศราวุธ ธรรมวงศ์ 529 ครั้ง