Log in | วันพุธที่ 22 พ.ค. 2562 | 21:42 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
20 ส.ค. 2556 ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยสัก (ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สุพัตรา อินเรือง 406 ครั้ง
20 ส.ค. 2556 การประเมินโครงการมวลชนร่วมใจของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2555 จักรี วัฒนะ 180 ครั้ง
13 ส.ค. 2556 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยโครงงานแบบ 4I ปฐมพงศ์ ชวาลิต 334 ครั้ง
13 ส.ค. 2556 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ศิริพร ทิมคล้าย 351 ครั้ง
13 ส.ค. 2556 รายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อีแลบ ธนภัทร จองหมุ่ง 488 ครั้ง
6 ส.ค. 2556 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง นานาวัสดุรอบตัว ดารณี วรรณพัฒน์ 725 ครั้ง
5 ส.ค. 2556 การประเมินโครงการเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนวัดเขียนเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จังหวัดปทุมธานี อำไพพรรณ ไฝดี 319 ครั้ง
5 ส.ค. 2556 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา การพูด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อารีย์ บุญปลื้ม 419 ครั้ง
2 ส.ค. 2556 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร สะไบแพร เศษสุวรรณ 676 ครั้ง
2 ส.ค. 2556 การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์)ปีการศึกษา 2554 อุทิศ อมรมณี 379 ครั้ง