Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 14:45 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
17 ก.ค. 2558 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางมยุรา อภิสิทธิ์บัณฑิต 85 ครั้ง
17 ก.ค. 2558 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ศ30205 การปฏิบัติขลุ่ย 1 เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชค 123 ครั้ง
16 ก.ค. 2558 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางธฤษวรรณ นาทีชัยชนะ 316 ครั้ง
14 ก.ค. 2558 ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสื่อทรูปลูกปัญญา นางอุไรพรรณ ตาคำ 178 ครั้ง
14 ก.ค. 2558 รายงานการพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์เรื่อง งาน พลังงาน และไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี โดยการใช้เทคนิ สุธาสินี วงศ์พรหม 101 ครั้ง
13 ก.ค. 2558 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเพื่อส่งเสริมการประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสุณีย์ อินสุวรรณ 129 ครั้ง
11 ก.ค. 2558 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่าย เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายศรัณย์ สุทธิเสถียร 144 ครั้ง
11 ก.ค. 2558 การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ) สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ณภัทรพล วิริยะกุลเจริญ 181 ครั้ง
10 ก.ค. 2558 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณี วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาววริษฐา สุริยวงศ์ 173 ครั้ง
10 ก.ค. 2558 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์ ของโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นายบุญส่ง พุ่มบาน 145 ครั้ง