Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 15:17 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
22 ก.ค. 2558 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง งานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ยุวดี อุทาทิพย์ 272 ครั้ง
22 ก.ค. 2558 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ (ศ22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางจินดารัตน์ ศรีอุบล 107 ครั้ง
22 ก.ค. 2558 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร นางจินดารัตน์ ศรีอุบล 149 ครั้ง
22 ก.ค. 2558 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล4 บ้านอุเมะ ดรุณี 90 ครั้ง
20 ก.ค. 2558 รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบเรียนเป็นคู่ (Learning Cell) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 กอบกาญจน์ ศิริกุล 148 ครั้ง
20 ก.ค. 2558 การใช้อำนาจของผู้บริหารกับบรรยากาศของสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร นายอนุรักษ์ น้อยเล็ก 103 ครั้ง
20 ก.ค. 2558 การประเมินโครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียน วัดบางปะกอก กรุงเทพมหานคร นายอนุรักษ์ น้อยเล็ก 152 ครั้ง
20 ก.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนาการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ความรู้เบื้องต้นดนตรีไทย และดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนเรียนศิลปะ นายดุสิต ดลปัดชา 142 ครั้ง
20 ก.ค. 2558 รายงานการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายณรงค์ศักดิ์ อุปะละ 122 ครั้ง
18 ก.ค. 2558 รายงานการใช้ชุดฝึกและแผนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาล๒ "รัชมังคลานุสรณ์" นางสาวเขมิกา สังข์แก้ว 248 ครั้ง