Log in | วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2562 | 0:17 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
26 ส.ค. 2556 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนอักษรนำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สุภาพรรณ์ กาญจนวิวิญ 488 ครั้ง
26 ส.ค. 2556 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ประกอบแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ท่องโลกดาราศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ราวรรณ์ ทองทาย 532 ครั้ง
26 ส.ค. 2556 รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กมล อิ่มสำราญ 223 ครั้ง
23 ส.ค. 2556 รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน รายวิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ ทักษะชีวิตพิชิตสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุภาพร ปัญญารส 848 ครั้ง
22 ส.ค. 2556 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง เพื่อนรักของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิติยา หวังสุข 339 ครั้ง
22 ส.ค. 2556 การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา นันทพร ระภักดี 267 ครั้ง
22 ส.ค. 2556 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมและ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (7E) พิชญ์สุดา เหมทานนท์ 429 ครั้ง
20 ส.ค. 2556 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การวาดภาพสวยด้วยโปรแกรม Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางอัมพร แสะเมาะ 501 ครั้ง
20 ส.ค. 2556 รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2555 ประสิทธิ์ ดีสมสกุลกาญจน์ 356 ครั้ง
20 ส.ค. 2556 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย กชพรรณ รวมจิตร 295 ครั้ง