Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 12:09 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
3 ก.พ. 2557 ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องเงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวไซลัน สาและ 356 ครั้ง
25 ม.ค. 2557 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นาง ประกอบ วิหก 597 ครั้ง
22 ม.ค. 2557 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางเยาวดี รอบคอบ 495 ครั้ง
20 ม.ค. 2557 รายงานการพัฒนาสื่อเสริมกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ประกอบ หนังสือเรียน Mega Goal สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน สระกระโจมโส นายนิวัฒน์ สุขพินิจ 1,513 ครั้ง
19 ม.ค. 2557 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พืชและสัตว์ในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวจิรภัทร กีรติดำเกิงสกุล 394 ครั้ง
17 ม.ค. 2557 ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 (ว 23101) เรื่องพลังงานไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหา นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ 537 ครั้ง
15 ม.ค. 2557 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แม่เหล็กและพลังงานไฟฟ้า สุวรรณา จันทร์สุวรรณ์ 548 ครั้ง
14 ม.ค. 2557 รายงานการพัฒนาสื่อประสม เรื่อง ธุรกิจการประกอบอาชีพและคอมพิวเตอร์สารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวลักขณา ภูถาวรณ์ 399 ครั้ง
13 ม.ค. 2557 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางกนิษฐา ชูโต๊ะ 292 ครั้ง
11 ม.ค. 2557 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนอักษรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางรัตนาพร รุ่งเรือง 559 ครั้ง