Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 13:47 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
20 ส.ค. 2558 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นายจัตุพล นันทโภคิน 141 ครั้ง
18 ส.ค. 2558 การศึกษาผลการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การพัฒนาเว็บเพจเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 น.ส.วรวรรณ พุทธิพัฒน์ 189 ครั้ง
17 ส.ค. 2558 ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สุรีย์ ศรีแกวงศ์ 196 ครั้ง
17 ส.ค. 2558 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิค KWDL นายสนธยา เสนามนตรี 226 ครั้ง
17 ส.ค. 2558 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง Daily Activities กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรี สาอีดะ นิสาแย 177 ครั้ง
17 ส.ค. 2558 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึ วารุณี พุ่มชูแสง 201 ครั้ง
17 ส.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4 รหัสวิชา ง32102 สำหรับนักเร นายสุพร มูลศรี 225 ครั้ง
17 ส.ค. 2558 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม นายณัฐพนธ์ ปัญจพรผล 180 ครั้ง
17 ส.ค. 2558 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่องโอวาท 3 สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวปิยะวรรณ เกตุมณี 136 ครั้ง
15 ส.ค. 2558 การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต เอมอร 164 ครั้ง