Log in | วันจันทร์ที่ 22 เม.ย. 2562 | 23:01 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
26 ก.ค. 2556 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุก กับการผันวรรณยุกต์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ราตรี อุดทา 316 ครั้ง
23 ก.ค. 2556 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุฑิรา ทองเงิน 453 ครั้ง
23 ก.ค. 2556 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อโนมา สมันต์ศรี 920 ครั้ง
23 ก.ค. 2556 รายงานการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พัชรี ปะมา 447 ครั้ง
23 ก.ค. 2556 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและจิตสาธารณะ วิชา กิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเขียว ดามพ์ แก้วกัลยา 433 ครั้ง
18 ก.ค. 2556 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสบคาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เบญจวรรณ แสงบุญ 325 ครั้ง
18 ก.ค. 2556 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กุหลาบ เกลี้ยงชุม 301 ครั้ง
18 ก.ค. 2556 รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไฟศาล แสนเกษม 632 ครั้ง
16 ก.ค. 2556 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวพัชรินทร์ เรือนสูง 342 ครั้ง
12 ก.ค. 2556 การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการเรื่องประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ นางสาวจุติมา นาควรรณ 482 ครั้ง