Log in | วันอังคารที่ 18 มิ.ย. 2562 | 5:43 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
21 ก.พ. 2557 การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชา (เพิ่มเติม)การแปรรูปอาหาร ง30270 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อรพิน พัวเพิ่มพูลศิริ 446 ครั้ง
21 ก.พ. 2557 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ว21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร นายคำฟอง บุญโสภา 455 ครั้ง
11 ก.พ. 2557 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปราณี บุญศักดิ์ 637 ครั้ง
5 ก.พ. 2557 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านชุด Nong Khai the Land of Miracle นายเทียนชัย พลรัตน์ 1,848 ครั้ง
4 ก.พ. 2557 การใช้ของเล่นและเกม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม นางสาวสุพัฒตา ศรีเมือง 575 ครั้ง
3 ก.พ. 2557 ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องเงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวไซลัน สาและ 356 ครั้ง
25 ม.ค. 2557 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นาง ประกอบ วิหก 597 ครั้ง
22 ม.ค. 2557 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางเยาวดี รอบคอบ 495 ครั้ง
20 ม.ค. 2557 รายงานการพัฒนาสื่อเสริมกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ประกอบ หนังสือเรียน Mega Goal สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน สระกระโจมโส นายนิวัฒน์ สุขพินิจ 1,513 ครั้ง
19 ม.ค. 2557 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พืชและสัตว์ในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวจิรภัทร กีรติดำเกิงสกุล 394 ครั้ง