Log in | วันอังคารที่ 18 มิ.ย. 2562 | 2:07 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
6 มี.ค. 2557 การสร้างและใช้แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายอดุลย์ เข็มเพ็ชร 238 ครั้ง
6 มี.ค. 2557 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด “เรียนรู้ชนิดของคำในภาษาไทย” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ณัฐกานต์ ยะเกตุ 6,159 ครั้ง
5 มี.ค. 2557 การพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางอุไรวรรณ ขุราศี 181 ครั้ง
4 มี.ค. 2557 รายงานการใช้และพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางนิติยา เกษศรีไพร 270 ครั้ง
4 มี.ค. 2557 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีเบื้องต้น สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อนัน เจ๊ะแว 234 ครั้ง
2 มี.ค. 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ การพัฒนาชุดการสอน วิชา ส 33102 พระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภุชงค์ ศรีวัฒนพงศ์ 492 ครั้ง
26 ก.พ. 2557 รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ รายวิชาฟิสิกส์ 5 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป - 337 ครั้ง
23 ก.พ. 2557 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต นางรัชนิฏา ศรีคลังไพร 572 ครั้ง
22 ก.พ. 2557 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนร้อยกรองกาพย์ยานี 11 โดยใช้วรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางพิมพ์พิชชา ทองเพิ่ม 766 ครั้ง
22 ก.พ. 2557 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อัมพร กันทะวงค์ 435 ครั้ง