Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 7:38 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
22 ส.ค. 2558 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา จังหวัดหนองคาย มลฤดี วันศิริ 220 ครั้ง
22 ส.ค. 2558 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาดนตรี เรื่อง ดนตรีสากลเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายธีระฉัตร ฉัตรทอง 930 ครั้ง
21 ส.ค. 2558 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เปิดตู้กับข้าวอาเซียน มณฑนา ศรีพลอย 135 ครั้ง
21 ส.ค. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายชิษณุพันธ์ ทาสมบูรณ์ 168 ครั้ง
21 ส.ค. 2558 ลำดับและอนุกรม นางสาวนันธิดา นิลบุรี 169 ครั้ง
21 ส.ค. 2558 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวกุลจิรา กุลบุญญา 217 ครั้ง
21 ส.ค. 2558 รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประภาพร ชุมพล 183 ครั้ง
21 ส.ค. 2558 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นายสุรศิลป์ ยอดปัญญา 232 ครั้ง
20 ส.ค. 2558 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นายจัตุพล นันทโภคิน 141 ครั้ง
18 ส.ค. 2558 การศึกษาผลการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การพัฒนาเว็บเพจเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 น.ส.วรวรรณ พุทธิพัฒน์ 189 ครั้ง