Log in | วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562 | 17:49 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
30 ส.ค. 2562 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี นายก่อพงศ์ พรหมทา 2 ครั้ง
30 ส.ค. 2562 การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง เรารักพิษณุโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายชรินทร์ อินน่วม 11 ครั้ง
30 ส.ค. 2562 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนเรื่องสัตว์ ชั้น ป.5 นายสุรสิทธิ์ แซ่พัว 2 ครั้ง
30 ส.ค. 2562 การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และความคงทนในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวรัชดา ภูเหลี่ยม 1 ครั้ง
30 ส.ค. 2562 ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และโครงงานเป็นฐาน เรื่อง คำขวัญท้องถิ่นน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ พรนิภา พิรามวิทวัส 1 ครั้ง
30 ส.ค. 2562 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมภาษาไทยโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวยุวะลี จำปีหอม 1 ครั้ง
30 ส.ค. 2562 การพัฒนากล้ามเนื้อขาโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเทคนิคตาราง 9 ช่อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง นายศิวกร ด้วงเขียว 1 ครั้ง
30 ส.ค. 2562 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนกลอนสี่โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาล วิไล บุญญาณุวัตร 2 ครั้ง
30 ส.ค. 2562 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต โดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 5Es สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล ๕ สุภาพร เทพวิชิต 1 ครั้ง
30 ส.ค. 2562 ผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ด้วยหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ อริศรา ทองมุณี 1 ครั้ง