Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 2562 | 2:52 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
12 ก.พ. 2562 ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดชะอำท้องถิ่นของเรา และประเพณี วัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านจังหวัดเพ นางณัฐนิช ช้างน้ำ 1 ครั้ง
11 ก.พ. 2562 รายงานการพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลป์พื้นเมือง โดยใช้ท่ารำแม่บทอีสาน กรณีศึกษา ฟ้อนเตี้ยโนนทัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์) ส นางอุดมทรัพย์ ภู่ยินดี 1 ครั้ง
11 ก.พ. 2562 บทเรียนคิวอาโค้ดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาประวัติศาสตร์ 4 พิชญ์สินี ณัชชาภัณฑารักษ์ 1 ครั้ง
11 ก.พ. 2562 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาธกา โชคดี 1 ครั้ง
11 ก.พ. 2562 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 สาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รุจิกร บุญไทย 1 ครั้ง
11 ก.พ. 2562 เผยแพร่ผลงาน พรสุดา ดีโพนพัก 2 ครั้ง
11 ก.พ. 2562 test#1 test#1 ชื่อเจ้าของผลงาน 6 ครั้ง
11 ก.พ. 2562 เอกสารประกอบการจัดการเรียนรููู้ เรื่องรักษ์นาฏศิลป์ไทย นางสาวพรรษพร วงศ์แข 2 ครั้ง
11 ก.พ. 2562 พรุสุดา ดีโพนพัก พรสุดา ดีโพนพัก 2 ครั้ง
11 ก.พ. 2562 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภ พรสุดา ดีโพนพัก 2 ครั้ง