Log in | วันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 2561 | 3:58 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
20 ต.ค. 2561 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ รัตธิญา สงวนศักดิ์ 12 ครั้ง
20 ต.ค. 2561 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Cippa Model ร่วมกับหนังสือนิทานอาเซียน นางพวงน้อย หมะสมาน 11 ครั้ง
20 ต.ค. 2561 รายงานผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายเกรียงศักดิ์ ทองเป็นเพ็ชร 13 ครั้ง
19 ต.ค. 2561 ผลพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบหนังสือนิทานชุด พุทธศาสนาสุภาษิต ชั้นประถมศึกษาปีที่๖ อรวรรณ ศรีพรมทอง 2 ครั้ง
18 ต.ค. 2561 รายงานการพัฒนา ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ ปิยนุช เมธา 18 ครั้ง
18 ต.ค. 2561 รายงานผลการใช้ชุดการสอนเรื่องลำดับและอนุกรม โดยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวอภิญญา เรืองพุก 17 ครั้ง
17 ต.ค. 2561 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้ นางพวงพยอม สุปัน 9 ครั้ง
17 ต.ค. 2561 การพัฒนาผลการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ในประโยคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้ ชุดการสอนภาษาไทยประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ S กาญจนา 28 ครั้ง
17 ต.ค. 2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารชีวโมเลกุล ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 นางสาวขนิษฐา แหวนประดับ 14 ครั้ง
17 ต.ค. 2561 แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวมลิฎา เพื่อนงาม 17 ครั้ง