Log in | วันอังคารที่ 18 มิ.ย. 2562 | 2:15 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
2 มิ.ย. 2562 รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ช่วยกันรักษาธรรมชาติราชบุรี ว่าที่ ร.ต. อดิศักดิ์ นำระนะ 18 ครั้ง
1 มิ.ย. 2562 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ นางปริศนา เหลี่ยมใส 12 ครั้ง
1 มิ.ย. 2562 รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง กรด-เบส 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางวรนุช ทองเพชร 11 ครั้ง
1 มิ.ย. 2562 รายงานผลการพัฒนาอินโฟกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายศุภโชค แก้วสง่า 9 ครั้ง
1 มิ.ย. 2562 รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์คำนวณเคมีโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางวรนุช ทองเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 7 ครั้ง
1 มิ.ย. 2562 รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง กรด-เบส 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางวรนุช ทองเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 5 ครั้ง
31 พ.ค. 2562 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 สุจิน กิ้มตั้น 9 ครั้ง
31 พ.ค. 2562 ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย นางสายชล แสงมงคล ปีที่ทำวิจัย 2561 บทคัดย่อ การดำเนินการ นางสายชล แสงมงคล 5 ครั้ง
30 พ.ค. 2562 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้โปรแกรม SketchUp กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้โปรแกรม SketchUp กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ครั้ง
30 พ.ค. 2562 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสายชล แสงมงคล 6 ครั้ง