Log in | วันศุกร์ที่ 26 เม.ย. 2562 | 1:14 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
30 มี.ค. 2562 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางอรุณรัตน์ พลซา 19 ครั้ง
29 มี.ค. 2562 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เศรษฐศาสตร์กับวิถีพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร้อยตำรวจตรีวรวุฒิ นาครุ่ง 9 ครั้ง
29 มี.ค. 2562 รายงานผลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยใช้รูปแบบ TPS Model นายสำเริง บุญโต 8 ครั้ง
29 มี.ค. 2562 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางธฤษวรรณ นาทีชัยชนะ 21 ครั้ง
29 มี.ค. 2562 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุภาภรณ์ สีน้ำเงิน 18 ครั้ง
28 มี.ค. 2562 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภาษาสุภาพ รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี มัทนิน เจริญพร 27 ครั้ง
28 มี.ค. 2562 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสุภาภรณ์ สีน้ำเงิน 28 ครั้ง
28 มี.ค. 2562 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางสาวอรณี มีเงิน 19 ครั้ง
28 มี.ค. 2562 รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเล่นเกม กลางแจ้ง ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 นางสาววีณา ตันหลวงกาศ 17 ครั้ง
28 มี.ค. 2562 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การอ่านการเขียนคำยากในบทเรียน นางสาวบุญรัตน์ หนันสีแก้ว 18 ครั้ง