Log in | วันพุธที่ 18 ก.ค. 2561 | 21:42 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
6 ก.ค. 2561 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ธรรมคุณและข้อหลักธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Wannipa 3 ครั้ง
6 ก.ค. 2561 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค STAD นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทก 18 ครั้ง
5 ก.ค. 2561 รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อของจริง ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) นางสาวชุธิศา เล่อกา 17 ครั้ง
5 ก.ค. 2561 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันและการทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สตรีรัตน์ ตั้งมีลาภ 15 ครั้ง
4 ก.ค. 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ชีววิทยา 5 รหัสวิชา ว33242 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โสภา ละดาดก 7 ครั้ง
4 ก.ค. 2561 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง มหัศจรรย์ของบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรม แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น นางกฤติยา เลิศพันธ์ 11 ครั้ง
4 ก.ค. 2561 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Let’s travel at Ban Wang Pha villageกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 นางสาวคนึงนิตย์ กาวี 11 ครั้ง
4 ก.ค. 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างเสริมองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ชุด พืชกับกระบวนการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางวีรวรรณ เรืองอ่อง 8 ครั้ง
4 ก.ค. 2561 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Let’s travel at Ban Wang Pha villageกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 นางสาวคนึงนิตย์ กาวี 9 ครั้ง
4 ก.ค. 2561 รายงานผลการประเมินโครงการ ล.พ.ว. ร่วมจิตอาสา โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ 5 ครั้ง