Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 8:18 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
26 ส.ค. 2558 การประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย นางกานดา วิริยากุล 124 ครั้ง
25 ส.ค. 2558 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านผสานเครือข่ายสังคมออนไลน์และการบันทึกการเรียนรู้ ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร 279 ครั้ง
25 ส.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานแอนิเมชั่นด้วย Flash CS4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราษีไศล นายเชิดชัย ปัญญา 163 ครั้ง
25 ส.ค. 2558 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางขนิษฐา เสนาพิทักษ์ 167 ครั้ง
25 ส.ค. 2558 รายงานการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีท่ี 2 โรงเรียนวัดสำนักขัน โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ท่ีเน้นกระบวนการกลุ่ม นางศิริกาญจน์ รอดหยู่ 245 ครั้ง
24 ส.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน เรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายธงธวัช ศรีบุญเรือง 157 ครั้ง
24 ส.ค. 2558 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการเรียนแบบร่วมมือประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน นางสาวสุภาสินี มีอาหาร 160 ครั้ง
23 ส.ค. 2558 การประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) สังกัดเทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย วราศิน ดาศรี 228 ครั้ง
23 ส.ค. 2558 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) สังกัดเทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย วราศิน ดาศรี 158 ครั้ง
22 ส.ค. 2558 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ว30201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ลำพึง เปี่ยมสติ 152 ครั้ง