Log in | วันอังคารที่ 18 มิ.ย. 2562 | 2:40 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
17 มี.ค. 2557 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ ปีการศึกษา 2555 นายสุวิทย์ กังแฮ 355 ครั้ง
16 มี.ค. 2557 การพัฒนาชุดการเรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ รังสิมา ถิรจันทรา 314 ครั้ง
15 มี.ค. 2557 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง สุขบัญญัติส่งเสริมสุขภาพชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประ นายสุพจน์ มาตรวังแสง 178 ครั้ง
14 มี.ค. 2557 บทคัดย่องานวิจัย ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ค 33201 เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาจารย์ จักรพงษ์ ทิพย์ปัญญา 219 ครั้ง
14 มี.ค. 2557 รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุวรรณี อินทระ 187 ครั้ง
13 มี.ค. 2557 รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องอาหารและโภชนาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางทรงศรี แก้วสัก 299 ครั้ง
12 มี.ค. 2557 รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางเตือนใจ พรสวรรค์อำไพ 307 ครั้ง
11 มี.ค. 2557 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด Enjoy with grammar กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางพรทิพย์ สุวรรณบุตร 272 ครั้ง
9 มี.ค. 2557 การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุดสระเดี่ยว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ศรีไพร เทพท้าว 328 ครั้ง
8 มี.ค. 2557 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ แบบซิปปา เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายจิรศักดิ์ พลยางนอก 216 ครั้ง