Log in | วันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 2562 | 22:25 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
2 ส.ค. 2556 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร สะไบแพร เศษสุวรรณ 676 ครั้ง
2 ส.ค. 2556 การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์)ปีการศึกษา 2554 อุทิศ อมรมณี 379 ครั้ง
2 ส.ค. 2556 การประเมินโครงการพัฒนาวินัย ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ ลัดดาพร พัดแก้ว 594 ครั้ง
1 ส.ค. 2556 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา ปีการศึกษา 2555 ปฏิวัติ สมันต์ศรี 460 ครั้ง
30 ก.ค. 2556 รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5 ปี) นางวิศัลยา สุวรรณทา 502 ครั้ง
30 ก.ค. 2556 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 นางอุทัย ดวงพรหม 531 ครั้ง
29 ก.ค. 2556 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของชุมชนรักการอ่าน“สุวรรณนิเวศน์”แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พุทธชาติ เพชรเสนา 315 ครั้ง
29 ก.ค. 2556 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นันทนา พุทธาผา 375 ครั้ง
29 ก.ค. 2556 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สิทธิพงษ์ อะคะสีวร 537 ครั้ง
29 ก.ค. 2556 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุพรรษา อะคะสีวร 2,807 ครั้ง