Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 2:00 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
31 ส.ค. 2558 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการเรียนแบบร่วมมือประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวสุภาสินี มีอาหาร 59 ครั้ง
30 ส.ค. 2558 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ นายศักดิ์ดา เอมเอก 219 ครั้ง
30 ส.ค. 2558 การพัฒนาชุดการสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวอุไรพร จำนงค์ผล 203 ครั้ง
30 ส.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน เรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายธงธวัช ศรีบุญเรือง 113 ครั้ง
30 ส.ค. 2558 การรายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 กรญาภัทร หัสดี 151 ครั้ง
29 ส.ค. 2558 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) ดวงสมร ก้อนทองสิงห์ 329 ครั้ง
29 ส.ค. 2558 การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค MIA นางน้ำฝน บุตรบุรี 142 ครั้ง
29 ส.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า นายดิเรก สิทธิ ปีการศึกษา 2556 151 ครั้ง
29 ส.ค. 2558 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องพระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก โดยใช้ชุดก นางสาวอัจฉรีวรรณ ประดิษฐวงษ์ 136 ครั้ง
28 ส.ค. 2558 รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชา ส21102 พระพุทธศาสนา กัญญารัตน์ วงศ์สารศรี 82 ครั้ง