Log in | วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 2562 | 14:55 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
3 ธ.ค. 2556 รายงานผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รสรินทร์ กิตติกาจ 330 ครั้ง
1 ธ.ค. 2556 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสุไพรัตน์ ชินสีห์ 543 ครั้ง
1 ธ.ค. 2556 ชุดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายพันธิ์ศักดิ์ อุปเทห์ 1,267 ครั้ง
1 ธ.ค. 2556 แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางเอมอร อุปเทห์ 2,446 ครั้ง
28 พ.ย. 2556 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว31201 ชั้นมัธย นางสาวรัชดา ล้อทองกูล 249 ครั้ง
26 พ.ย. 2556 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประมวล สุขสนิท 682 ครั้ง
22 พ.ย. 2556 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน ขวัญใจ ใจอินถา 327 ครั้ง
20 พ.ย. 2556 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ว.30243 ชีววิทยา 2 เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลหลังเรียนสูงก นางสาวสุลีมาศ อยู่มา 646 ครั้ง
19 พ.ย. 2556 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เอนก ไชยโย 407 ครั้ง
19 พ.ย. 2556 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส.ต.ต.กัมปนาท เกษแก้ว 611 ครั้ง