Log in | วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 2562 | 3:02 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
2 พ.ค. 2556 รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อุบลรัตน์ จัดนอก 831 ครั้ง
30 เม.ย. 2556 รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ วัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สุภาพ ฤทธิ์บำรุง 923 ครั้ง
23 เม.ย. 2556 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางณิชาภัทร กิติมา 868 ครั้ง
22 เม.ย. 2556 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วรัญญา วิศรุตเวศม์ 645 ครั้ง
22 เม.ย. 2556 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วรัญญา วิศรุตเวศม์ 646 ครั้ง
22 เม.ย. 2556 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วรัญญา วิศรุตเวศม์ 512 ครั้ง
19 เม.ย. 2556 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เรื่อง เรียนรู้พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายธวัชชัย ลือชา 852 ครั้ง
18 เม.ย. 2556 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางธัญญา ลือพงศ์พัฒนะ 621 ครั้ง
18 เม.ย. 2556 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางธัญญา ลือพงศ์พัฒนะ 474 ครั้ง
18 เม.ย. 2556 รายงานการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยกระดาษ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางสาวณัฐพร อรรถวิวรรธน์ 571 ครั้ง