Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2562 | 17:20 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
9 ก.ย. 2556 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning เรื่อง การเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลเบื้องต้น รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศราวุธ โชติสุวรรณ 328 ครั้ง
9 ก.ย. 2556 รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง เพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) โรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล”อำเภอตะกั่วป่า นภา บรรดาศักดิ์ 451 ครั้ง
6 ก.ย. 2556 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้โมเดลซิปปา รัชนีกร ดอกพอง 432 ครั้ง
5 ก.ย. 2556 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิจิตรา ชาปากดี 466 ครั้ง
4 ก.ย. 2556 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายประเสริฐ สุริยะ 472 ครั้ง
4 ก.ย. 2556 การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นริศรา ใจเย็น 775 ครั้ง
4 ก.ย. 2556 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กชพรรณ รวมจิตร 381 ครั้ง
2 ก.ย. 2556 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใจภักดิ์ ทีคาสุข 1,186 ครั้ง
29 ส.ค. 2556 การพัฒนาการเรียนรู้ หน่วยสุขภาพและโภชนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (สุขศึกษา)โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เอกชัย งามรูป 396 ครั้ง
28 ส.ค. 2556 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พรรณพิไล เมืองจันทร์ 317 ครั้ง