Log in | วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562 | 15:59 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
1 พ.ค. 2557 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายเพ็ชร โสภารักษ์ 415 ครั้ง
29 เม.ย. 2557 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การแสดงพื้นบ้าน รำบายศรีสู่ขวัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาวคนัมพร มะยุรา 522 ครั้ง
29 เม.ย. 2557 รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้เรื่องรูปสีเหลี่ม นางสาวนิสิตา อังกุล 417 ครั้ง
29 เม.ย. 2557 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานอีสปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวหนึ่งนภา อินทรสูต 343 ครั้ง
29 เม.ย. 2557 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงแบบโฟนิคส์ (phonics) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กนกวรรณ อินทรสุูต 443 ครั้ง
29 เม.ย. 2557 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวรจิต จิตชาญวิชัย 570 ครั้ง
27 เม.ย. 2557 รายงานการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของไทย เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 นางสมร มะเร๊ะ 506 ครั้ง
27 เม.ย. 2557 รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ครูพรไพริน 510 ครั้ง
25 เม.ย. 2557 รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่งอนกลา นางหทัยขวัญ ประยูรสุข 330 ครั้ง
24 เม.ย. 2557 รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคนิคแอทลาส บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทักษิณา เทพประสิทธิ์ 517 ครั้ง