Log in | วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 2562 | 15:26 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
4 ส.ค. 2553 การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ นาวาอากาศเอกฐากูร เกิดแก้ว 1,674 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 การบริหารจัดการงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ ผศ.ฉลอง อุไรรัตน์ 1,238 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 การจัดทำสื่อเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ: ศึกษากรณีบึงบอระเพ็ด อ.อุรา บุบผาชาติ 1,969 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 "การคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ" ของคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว 1,376 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 ชนิดของคำในภาษาไทย : การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์โดยอาศัยฐานข้อมูลทางภาษาไทยปัจจุบันสองล้านคำ ศ.ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 3,273 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 คำเลียนเสียงธรรมชาติในภาษาไทย อ.ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ 8,855 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยในรายการโทรทัศน์ ผศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล 4,375 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 สภาวะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มิใช่วิชาเอก หรือ โท ในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคใต้ของประเทศไทย ผศ.ดร.ปฐมา อักษรจรุง 1,173 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 การวิจัยฐานรากการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ 1,810 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 ประสานงานชุดโครงการนโยบายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของไทย ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ 1,122 ครั้ง