Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2562 | 15:19 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
2 ต.ค. 2556 การพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชาฟิสิกส์ เรื่องโมเมนตัมและการชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ธนภัทร วันทาพงษ์ 753 ครั้ง
30 ก.ย. 2556 รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มิตร บิลโส๊ะ 703 ครั้ง
27 ก.ย. 2556 การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “เรียนรู้ดินถิ่นของฉัน” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ชนิตา ดำปิน 429 ครั้ง
26 ก.ย. 2556 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา เคมี 5 (ว33222) โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง เคมีอินทรีย์ เจริญ พฤกษชาติ 767 ครั้ง
26 ก.ย. 2556 รายงานการพัฒนาการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ็ญผกา กรวยทอง 426 ครั้ง
25 ก.ย. 2556 รายงานการใช้หนังสือนิทานอ่านประกอบ ชุด พระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนทำความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง ณัฎฐ์ วงศ์ยุพล 332 ครั้ง
25 ก.ย. 2556 รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดวีดิทัศน์ เรื่อง พื้นฐานสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์วิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รณชิต นราพันธ์ 473 ครั้ง
23 ก.ย. 2556 การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จักรกฤษณ์ ถินคำเชิด 1,180 ครั้ง
19 ก.ย. 2556 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้เทคนิค 4 A โรงเรียนบ้านวังพา ปีการศึกษา 2555 เกษม หวันอาหลี 346 ครั้ง
19 ก.ย. 2556 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จรรยา หาญรบ 542 ครั้ง