Log in | วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562 | 15:58 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
24 พ.ค. 2557 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางอรุโณทัย ปะเสทะกัง 419 ครั้ง
24 พ.ค. 2557 รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) พัฒนาการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นางวิมลรัตน์ ศรีสุนันท์ 339 ครั้ง
22 พ.ค. 2557 รายงานผลการใช้นิทานเล่มเล็กช่วยสอน เรื่อง ห้องสมุดกับการศึกษาค้นคว้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชี วาริณี จิตต์สุวรรณ 302 ครั้ง
21 พ.ค. 2557 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนอนุบาลทับปุด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สุกานดา ฟูเกียรติกุล 526 ครั้ง
20 พ.ค. 2557 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศรศิลป์ หอมสุดใจ 494 ครั้ง
14 พ.ค. 2557 ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สมบัติ จันทร์นาค 399 ครั้ง
13 พ.ค. 2557 รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้อาเซียนจากผ้าใยบัวเป็นของใช้และของตกแต่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมิตา จันทร์นาค 400 ครั้ง
12 พ.ค. 2557 รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3 – 4 ปี) นางกรรณิการ์ กุลศิริ 394 ครั้ง
11 พ.ค. 2557 ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเด็กไทยที่มีผลต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กชั้นปฐมวัยที่ 2 โรงเรียนคลองสอง สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพฯ นางสุดาวัลย์ พละปี 280 ครั้ง
11 พ.ค. 2557 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านลาหงา ปีการศึกษา 2556 นางฮาสาน๊ะ ยีปันจอ 290 ครั้ง