Log in | วันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 2562 | 6:17 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
13 ต.ค. 2556 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน นางวารี แก้วศิริ 393 ครั้ง
13 ต.ค. 2556 การสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบ VDO CLIP ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ” ด้วยโปรแกรม Movie Maker ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางรชนก ส่องแสง 265 ครั้ง
11 ต.ค. 2556 รายงานผลการบริหารโครงการยุวเกษตรกรต้นกล้าความพอเพียงแห่งโรงเรียนบ้านแม่ลามา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางคำนึง แก้วมูล 157 ครั้ง
10 ต.ค. 2556 รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านและการเขียนสะกดคำยาก นางกิ่งกมล เพียราช 521 ครั้ง
8 ต.ค. 2556 การสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ศุภวรรณ ทองป้อง 270 ครั้ง
8 ต.ค. 2556 รายงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบคำ คล้องจองเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย ที่ใช้ภาษาไทย เป็นภาษาที่สองของโรงเรียนบ้านจ่าก นางสาวพวงพยอม วงษ์เพชร 223 ครั้ง
8 ต.ค. 2556 การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องจำนวนจริ นางเสาวณี สุวลักษณ์ 233 ครั้ง
2 ต.ค. 2556 เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดพัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ดอกไม้ เล่ม 4 เรื่องดอกไม้สวยด้วยริบบิ้น นางสาวธรรศญา เนติประวัติ 430 ครั้ง
2 ต.ค. 2556 การพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชาฟิสิกส์ เรื่องโมเมนตัมและการชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ธนภัทร วันทาพงษ์ 752 ครั้ง
30 ก.ย. 2556 รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มิตร บิลโส๊ะ 700 ครั้ง