Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 8:11 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
21 ก.ย. 2558 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะหน่วยการเรียนรู้ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางลำเทียน โปชัยคุปต์ 157 ครั้ง
20 ก.ย. 2558 การพัฒนาพฤติกรรมความพร้อมด้านสังคม โดยการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ประเภทการเล่นพื้นบ้านไทย ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง นายวิสิษฐ์ จันทร์ดำ 248 ครั้ง
19 ก.ย. 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว23101 เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางพรนภา ติคำ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 151 ครั้ง
17 ก.ย. 2558 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โดยใช้บทเรียนบนเว็บ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพล ลภัสสรณ์ สิงห์เทพ 204 ครั้ง
15 ก.ย. 2558 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา ค21102 คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วนิดา ศิริโภคา 212 ครั้ง
14 ก.ย. 2558 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขวัญใจ คงรอด 245 ครั้ง
14 ก.ย. 2558 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาโลโก รหัสวิชา ง20203 รายวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโน สุภาพร จิตตรง 284 ครั้ง
13 ก.ย. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน1 รหัสวิชา ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องจำนวนจริง ณิศจิณณ์ สุภาวงศ์ 202 ครั้ง
12 ก.ย. 2558 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รำพึง มโนพัฒนกร 154 ครั้ง
12 ก.ย. 2558 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร รำพึง มโนพัฒนกร 177 ครั้ง