Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 6:35 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
24 ต.ค. 2558 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม” โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ นางศศิวิมล กาญจนจักร์ 214 ครั้ง
23 ต.ค. 2558 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องเซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว 107 ครั้ง
22 ต.ค. 2558 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบ เสาะหาความรู้ (5E) ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื สัญญา สุวรรณละเอียด 131 ครั้ง
21 ต.ค. 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชยริญฐิ์ สวัสดิ์ศรี 139 ครั้ง
21 ต.ค. 2558 ผลงานแผนผัง graphic ก้างปลาคู่ผู้พิชิต เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ 531 ครั้ง
20 ต.ค. 2558 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนทักษะพื้นฐานงานศิลป์โดยใช้กิจกรรมแบบปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที3 นายสุริยัน จัตุธรรม 111 ครั้ง
20 ต.ค. 2558 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) อนนท์ ฤาชัยลาม 985 ครั้ง
18 ต.ค. 2558 รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น บุญประกอบ กัสนุกา 79 ครั้ง
16 ต.ค. 2558 การใช้ชุดฝึกปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายสุทธินันท์ ญาณะตัน 88 ครั้ง
15 ต.ค. 2558 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 เรื่อง เมทริกซ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางรุจิรัตน์ เอกเผ่าพันธุ์ 175 ครั้ง