Log in | วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2562 | 0:08 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
31 มี.ค. 2557 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะชุด My school กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ร่วมกับการจัดการ สุมามาลย์ เจริญวงศ์ 455 ครั้ง
31 มี.ค. 2557 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น ง23201 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวอำไพ รังน้อย 309 ครั้ง
31 มี.ค. 2557 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ชุด Let's read the words กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุมามาลย์ เจริญวงศ์ 338 ครั้ง
30 มี.ค. 2557 รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสามัญ) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-6 เรื่อ สุมลทรา แสนเมือง 227 ครั้ง
30 มี.ค. 2557 รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน นางทิพวรรณ์ จันทร์สุวรรณ 352 ครั้ง
29 มี.ค. 2557 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องคอมพิวเตอร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูกัลยา พรมสาส์น 336 ครั้ง
28 มี.ค. 2557 ผลการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ครูอัจฉรี บุดดี 307 ครั้ง
27 มี.ค. 2557 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางพรธิดา วังราช 470 ครั้ง
24 มี.ค. 2557 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-learning) โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง 371 ครั้ง
24 มี.ค. 2557 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Important Days โดยใช้ข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน ที่มีต่ สมคิด จันทรคณา 851 ครั้ง