Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 6:51 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
5 ส.ค. 2559 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พริ้มเพรา วราพันธุ์พิพิธ 106 ครั้ง
4 ส.ค. 2559 การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียน นางสาวเจษราภรณ์ สุขแสง 42 ครั้ง
4 ส.ค. 2559 การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนานวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ นางสาวเจษราภรณ์ สุขแสง 130 ครั้ง
4 ส.ค. 2559 การพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC เจนจิรา อินภู่ 154 ครั้ง
3 ส.ค. 2559 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง ประชาคมอาเซียน วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน อ33202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายอดุลย์ แสงคำ 85 ครั้ง
3 ส.ค. 2559 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ลินดา เขจรแข 79 ครั้ง
3 ส.ค. 2559 รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายทวีสุข เจือจันทร์ 52 ครั้ง
3 ส.ค. 2559 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสารถในการคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดก นางสาวกาญจนา เทพรัตน์ 67 ครั้ง
2 ส.ค. 2559 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับวิธีสอนแบบ SSCS เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ นางสาววรีย์ วงราช 68 ครั้ง
1 ส.ค. 2559 รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชาญวิทย์ ชาญประไพร 108 ครั้ง