Log in | วันพุธที่ 20 มี.ค. 2562 | 20:32 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
29 มี.ค. 2558 การจัดประสบการณ์กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ประกอบคำถามอเนกนัย เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เลขา เทือกเถาว์ 117 ครั้ง
29 มี.ค. 2558 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศิริชัย พูนสุวรรณ 154 ครั้ง
28 มี.ค. 2558 รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการทดลอง จันทร์ดี วรรณชัย 142 ครั้ง
28 มี.ค. 2558 รายงานผลการบริหารโครงการยุวเกษตรกรต้นกล้าความพอเพียงแห่งโรงเรียนบ้านแม่ลามา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางคำนึง แก้วมูล 147 ครั้ง
27 มี.ค. 2558 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ นางสุนีย์ สุขศรี 138 ครั้ง
27 มี.ค. 2558 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ราเพชร พรประทุม 267 ครั้ง
26 มี.ค. 2558 รายงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสตรีพัทลุง นางจงจิตร นิลวงค์ 205 ครั้ง
26 มี.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author ณัฐ นนทะเสน 258 ครั้ง
24 มี.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง การหาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 นางศิริวรรณ การเรียน 145 ครั้ง
24 มี.ค. 2558 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์รายวิชาชีววิทยา : วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในแถบภูมิภาคอาเซียน ของนักเรียนชั้นม ทิพวรรณ พิลา 101 ครั้ง