Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 23:20 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
16 พ.ย. 2558 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ นางสาวลานีญา หนอสิหา 122 ครั้ง
16 พ.ย. 2558 เอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จินดา เลี้ยงนิรัตน์ 111 ครั้ง
15 พ.ย. 2558 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Writing English Around Us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พนารัตน์ พรมสอน 242 ครั้ง
14 พ.ย. 2558 การพัฒนาความสามารถการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ นางสาวอ้อมใจ สินธนา 109 ครั้ง
14 พ.ย. 2558 การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์การปั้นประกอบการเล่าเรื่อง นางพรพิมล บุญลาภ 73 ครั้ง
14 พ.ย. 2558 การพัฒนาความการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การปั้นด้วยกระบวนการกลุ่ม นางกิติมา วาแม็ง 82 ครั้ง
14 พ.ย. 2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) นายวัชรินทร์ ไมตรีแพน 78 ครั้ง
13 พ.ย. 2558 เอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นางจินดา เลี้ยงนิรัตน์ 81 ครั้ง
12 พ.ย. 2558 รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการนิเทศภายใน โรงเรียนบางสะพานวิทยา ปีการศึกษา 2557 มัฑนีย์ ศรีนาค 132 ครั้ง
11 พ.ย. 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง “หม่อนไหม ราชินีแห่งเส้นใย” ประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค ครูบัวพิศ ภักดีวุฒิ 109 ครั้ง