Log in | วันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 2562 | 19:28 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
2 ส.ค. 2558 รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางวีณา ภูคานา 128 ครั้ง
1 ส.ค. 2558 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดลม ฟ้า อากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อริสรา สมิทธ์ปรีชา 131 ครั้ง
27 ก.ค. 2558 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Reading for nice life สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สุพัตรา ศรีศิริ 180 ครั้ง
27 ก.ค. 2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ว่าที่ ร.ต.โกสินทร์ ไทยจำนงค์ศิลป์ 168 ครั้ง
27 ก.ค. 2558 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พินิจ มีคำทอง 266 ครั้ง
27 ก.ค. 2558 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณี วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วริษฐา สุริยวงศ์ 277 ครั้ง
26 ก.ค. 2558 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษ นางสุมน โปษยกฤต ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 165 ครั้ง
25 ก.ค. 2558 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด My Village : Ban Parainua กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาววชิราภรณ์ สืบพงศ์ตระกูล 194 ครั้ง
23 ก.ค. 2558 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 รายวิชาการสร้างงานมัลติมีเดีย1 สำหรับชั้น ม.5 นายกิตตินันท์ อทุมชาย 290 ครั้ง
23 ก.ค. 2558 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชา ง23242 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 นางบุญยดา สุยะหมุด 199 ครั้ง