Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 2562 | 20:39 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
17 เม.ย. 2558 การพัฒนาชุดการสอนประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง “เศรษฐศาสตร์ในการดำรงชีวิต” ชั้นประถมศึกษ พันทิพา หมั่นทวี สพป.ตรัง เขต 1 207 ครั้ง
17 เม.ย. 2558 การพัฒนาหนังสือประกอบภาพ ชุด เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางจิตทยา จันทร์ดำ 201 ครั้ง
17 เม.ย. 2558 รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมการทำขนมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 พิมลพรรณ สุทธิวนานุรักษ์ 137 ครั้ง
16 เม.ย. 2558 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญ จิราภรณ์ สืบสิมมา 116 ครั้ง
15 เม.ย. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง กราฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางอุมรินทร์ โ)ทาหลี 230 ครั้ง
15 เม.ย. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การสร้างชิ้นงานจากเส้นพลาสติกสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 นางนงเยาว์ สุขโนนจารย์ 71 ครั้ง
11 เม.ย. 2558 การพัฒนาชุดสื่อประสมเรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางคนิพร กาญจนพันธุ์ 223 ครั้ง
11 เม.ย. 2558 การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดวงพร บูรณะพงศ์ 121 ครั้ง
11 เม.ย. 2558 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดวงพร บูรณะพงศ์ 81 ครั้ง
11 เม.ย. 2558 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นชลบุรีศรีมหาสมุทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดวงพร บูรณะพงศ์ 85 ครั้ง