Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 6:50 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
11 ส.ค. 2559 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มณีรัตน์ ธรรมสกุล 26 ครั้ง
9 ส.ค. 2559 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณรัศมี 159 ครั้ง
9 ส.ค. 2559 การพัฒนาการจัดเรียนรู้แบบ 4MAT วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางนุสรา เพ็งพล 97 ครั้ง
9 ส.ค. 2559 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางพนารัตน์ ผลถวิล 61 ครั้ง
9 ส.ค. 2559 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณรัศมี 55 ครั้ง
9 ส.ค. 2559 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย นางสุชาดา ดุลยกุล 53 ครั้ง
8 ส.ค. 2559 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Kanchana Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กัญจนา ศิริพฤกษ์ 46 ครั้ง
8 ส.ค. 2559 การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถม เตือนใจ ครองญาติ 61 ครั้ง
8 ส.ค. 2559 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา เรือนคำ คำโมนะ 79 ครั้ง
7 ส.ค. 2559 ผลการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การพับกระดาษที่มีต่อพัฒนาการ ด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 เทศบาลตำบล วริศรา ติคำ 58 ครั้ง