Log in | วันจันทร์ที่ 21 ต.ค. 2562 | 16:47 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
16 ส.ค. 2559 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาววรกาญจน์ ชูแว่น 112 ครั้ง
16 ส.ค. 2559 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ นายทรงศักดิ์ ช่างปัด 93 ครั้ง
15 ส.ค. 2559 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการเรียงสับเปลี่ยน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ปัญหาเป็นหลักประกอบชุดการสอน โอ 61 ครั้ง
14 ส.ค. 2559 การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมกา สำหรับนักเรียน นางสาวมนัชญา พรหมเทพ 171 ครั้ง
14 ส.ค. 2559 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางธิดาทิพย์ บุณยรัตน์ 66 ครั้ง
14 ส.ค. 2559 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 3105-2014 นายชนะรัตน์ สุมาลัย 51 ครั้ง
14 ส.ค. 2559 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา 3 (สาระภูมิศาสตร์) รหัสวิชา ส32101 นางเยาวพา บุญส่งศรี 78 ครั้ง
13 ส.ค. 2559 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ นางอำไพ วาศนราศรี 53 ครั้ง
13 ส.ค. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วัฒนชัย สุทธาวรรณ์ 54 ครั้ง
12 ส.ค. 2559 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มณีรัตน์ ธรรมสกุล 50 ครั้ง