Log in | วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 2562 | 9:52 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
24 ส.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน เรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายธงธวัช ศรีบุญเรือง 157 ครั้ง
24 ส.ค. 2558 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการเรียนแบบร่วมมือประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน นางสาวสุภาสินี มีอาหาร 158 ครั้ง
23 ส.ค. 2558 การประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) สังกัดเทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย วราศิน ดาศรี 227 ครั้ง
23 ส.ค. 2558 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) สังกัดเทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย วราศิน ดาศรี 156 ครั้ง
22 ส.ค. 2558 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ว30201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ลำพึง เปี่ยมสติ 148 ครั้ง
22 ส.ค. 2558 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา จังหวัดหนองคาย มลฤดี วันศิริ 219 ครั้ง
22 ส.ค. 2558 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาดนตรี เรื่อง ดนตรีสากลเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายธีระฉัตร ฉัตรทอง 887 ครั้ง
21 ส.ค. 2558 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เปิดตู้กับข้าวอาเซียน มณฑนา ศรีพลอย 134 ครั้ง
21 ส.ค. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายชิษณุพันธ์ ทาสมบูรณ์ 166 ครั้ง
21 ส.ค. 2558 ลำดับและอนุกรม นางสาวนันธิดา นิลบุรี 169 ครั้ง