Log in | วันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562 | 19:58 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
29 เม.ย. 2558 ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาคณิตศาสตร์ รัตนาพร จังอินทร์ 225 ครั้ง
28 เม.ย. 2558 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บรรยากาศของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ธัญญารัตน์ ศรีแก้ว 118 ครั้ง
28 เม.ย. 2558 การพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการเขียนบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที นิลาวรรณ พิกุลทอง 167 ครั้ง
28 เม.ย. 2558 รายงานผลการใช้ชุดพัฒนาทักษะทางภาษา เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด นางสาวเบญจวรรณ บรรเรียนกิจ 114 ครั้ง
27 เม.ย. 2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา วิชาเคมี 2 เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ รหัสวิชา ว30222 ประหยัด 798 ครั้ง
27 เม.ย. 2558 ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของโรงเรียนวัดโคกม่วง ปีการศึกษา 2557 ชื่อผู้ประเมิน นางสาวจิราพิชญ์ ขวัญพรหม จิราพิชญ์ ขวัญพรหม 82 ครั้ง
27 เม.ย. 2558 ความชอบการบริโภคผักของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ประกอบอาหารของนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 2 กมลทิพย์ ดำศรีสวัสดิ์ 194 ครั้ง
27 เม.ย. 2558 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อมรรัตน์ สุภา 92 ครั้ง
27 เม.ย. 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางวารุณี เทียนนาวา 181 ครั้ง
26 เม.ย. 2558 การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะ อลิสา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ 147 ครั้ง