Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 6:48 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
18 ส.ค. 2559 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุด เปิดบ้านตำนานไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นิสา แก้วบุตร 1,200 ครั้ง
18 ส.ค. 2559 รายงานการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ครูสุภาพร ชายอีด 102 ครั้ง
18 ส.ค. 2559 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายเชษฐการ ไชยคำหาญ 95 ครั้ง
18 ส.ค. 2559 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางนิตยา สาระคง 102 ครั้ง
18 ส.ค. 2559 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุดเปิดบ้านตำนานไทย รายวิชาประวิัติศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฃั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นิสา แก้วบุตร 98 ครั้ง
18 ส.ค. 2559 การจัดการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติงานปูน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นายสุจริต บูรณ์โภคา 89 ครั้ง
18 ส.ค. 2559 การจัดการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติงานปูน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นายสุจริต บูรณ์โภคา 82 ครั้ง
18 ส.ค. 2559 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Introductory Stories) นางประภาวรรณ แก้วแสงทองเจริญ 197 ครั้ง
17 ส.ค. 2559 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บรรจบ อรุณฤกษ์ 97 ครั้ง
16 ส.ค. 2559 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาววรกาญจน์ ชูแว่น 112 ครั้ง