Log in | วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2562 | 8:23 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
27 ส.ค. 2558 รายงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คำคล้องจองประกอบภาพ 3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 3 นางสาวนัฐกมล ด้วงนวล 74 ครั้ง
27 ส.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพลงเรือแหลมโพธิ์ประยุกต์ ชมรมศิลปะ การละเล่นพื้นบ้าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ว่าที่ร้อยเอกสุวิทย์ พรหมหมวก 79 ครั้ง
27 ส.ค. 2558 การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึก นางดุลยกิตติ อุตสาหวรารัตน์ 159 ครั้ง
26 ส.ค. 2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สารภี บัวทอง 146 ครั้ง
26 ส.ค. 2558 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน นางกานดา วิริยากุล 353 ครั้ง
26 ส.ค. 2558 การประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย นางกานดา วิริยากุล 124 ครั้ง
25 ส.ค. 2558 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านผสานเครือข่ายสังคมออนไลน์และการบันทึกการเรียนรู้ ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร 276 ครั้ง
25 ส.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานแอนิเมชั่นด้วย Flash CS4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราษีไศล นายเชิดชัย ปัญญา 158 ครั้ง
25 ส.ค. 2558 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางขนิษฐา เสนาพิทักษ์ 167 ครั้ง
25 ส.ค. 2558 รายงานการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีท่ี 2 โรงเรียนวัดสำนักขัน โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ท่ีเน้นกระบวนการกลุ่ม นางศิริกาญจน์ รอดหยู่ 223 ครั้ง