Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2562 | 5:15 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
20 ก.ค. 2558 การใช้อำนาจของผู้บริหารกับบรรยากาศของสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร นายอนุรักษ์ น้อยเล็ก 102 ครั้ง
20 ก.ค. 2558 การประเมินโครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียน วัดบางปะกอก กรุงเทพมหานคร นายอนุรักษ์ น้อยเล็ก 152 ครั้ง
20 ก.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนาการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ความรู้เบื้องต้นดนตรีไทย และดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนเรียนศิลปะ นายดุสิต ดลปัดชา 142 ครั้ง
20 ก.ค. 2558 รายงานการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายณรงค์ศักดิ์ อุปะละ 120 ครั้ง
18 ก.ค. 2558 รายงานการใช้ชุดฝึกและแผนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาล๒ "รัชมังคลานุสรณ์" นางสาวเขมิกา สังข์แก้ว 235 ครั้ง
17 ก.ค. 2558 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางมยุรา อภิสิทธิ์บัณฑิต 85 ครั้ง
17 ก.ค. 2558 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ศ30205 การปฏิบัติขลุ่ย 1 เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชค 123 ครั้ง
16 ก.ค. 2558 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางธฤษวรรณ นาทีชัยชนะ 299 ครั้ง
14 ก.ค. 2558 ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสื่อทรูปลูกปัญญา นางอุไรพรรณ ตาคำ 172 ครั้ง
14 ก.ค. 2558 รายงานการพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์เรื่อง งาน พลังงาน และไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี โดยการใช้เทคนิ สุธาสินี วงศ์พรหม 101 ครั้ง