Log in | วันพุธที่ 19 ก.ย. 2561 | 15:48 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
28 ส.ค. 2556 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พรรณพิไล เมืองจันทร์ 317 ครั้ง
28 ส.ค. 2556 การศึกษาผลของการใช้หนังสืออ่านเรื่องอาหารดีสำหรับชีวิตที่ดีด้วยโภชนาการอาเซียน “Good food for good live with AEC nutrition” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นรายงานประถมศึกษาปีที่ 3 พรชัย ตระกูลโอสถ 397 ครั้ง
27 ส.ค. 2556 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วาสนา พานพัฒนพงศ์ 394 ครั้ง
27 ส.ค. 2556 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้ากับการใช้ประโยชน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางรัตนาภรณ์ วงศ์พิพัฒนธาดา 698 ครั้ง
26 ส.ค. 2556 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(ง 16201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วงจันทร์ ค้ำชู 469 ครั้ง
26 ส.ค. 2556 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนอักษรนำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สุภาพรรณ์ กาญจนวิวิญ 488 ครั้ง
26 ส.ค. 2556 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ประกอบแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ท่องโลกดาราศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ราวรรณ์ ทองทาย 525 ครั้ง
26 ส.ค. 2556 รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กมล อิ่มสำราญ 223 ครั้ง
23 ส.ค. 2556 รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน รายวิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ ทักษะชีวิตพิชิตสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุภาพร ปัญญารส 827 ครั้ง
22 ส.ค. 2556 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง เพื่อนรักของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิติยา หวังสุข 339 ครั้ง