Log in | วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 2562 | 2:41 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
29 ธ.ค. 2557 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางสาวมัทนา ศรีสุข 267 ครั้ง
28 ธ.ค. 2557 รายงานการพัฒนาและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด หนูน้อยสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวสมบัติ ระยะ 183 ครั้ง
25 ธ.ค. 2557 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์โวหารและภาพพจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐ 278 ครั้ง
24 ธ.ค. 2557 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด ) กฤตยา มะเซ็ง 439 ครั้ง
24 ธ.ค. 2557 รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดหนูรักบ่อแสน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จิราพร จรจิต 202 ครั้ง
23 ธ.ค. 2557 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาภาษาไทย 4 รหัสวิชา ท 22102 เรื่อง บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล 289 ครั้ง
20 ธ.ค. 2557 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกดที่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศศิประภา ชมถิ่น 279 ครั้ง
18 ธ.ค. 2557 การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมิเดียบนระบบปฏิบัติการอัลดรอยด์ รายวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวนภาพร แสงศรี 333 ครั้ง
18 ธ.ค. 2557 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชาติตระการวิทยา นางพิมพ์นารา นุปิง 293 ครั้ง
17 ธ.ค. 2557 สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ภายใต้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นายทวี จำปาทอง 295 ครั้ง