Log in | วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562 | 15:51 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
4 พ.ย. 2558 รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก นางสาวบัวเรียม พรมจีน 122 ครั้ง
3 พ.ย. 2558 หนังสือเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล ๑ ชุด สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เล่มที่ ๑ เรื่อง ข. ไข่ในเล้า มุกดา แก้วสม 162 ครั้ง
2 พ.ย. 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค 5E เรื่อง แสงและการเกิดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดารินี อินทร์แพง 190 ครั้ง
2 พ.ย. 2558 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวเสาวณีย์ กะมูเด็ง 150 ครั้ง
1 พ.ย. 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ผังกราฟิก เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางซูใฮนา เจ๊ะโซ๊ะ 132 ครั้ง
31 ต.ค. 2558 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่องการเขียนแบบเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร นายวิเชียร บุญรัตน์ 100 ครั้ง
31 ต.ค. 2558 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค G.I. เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวสุขวรรณ์ ทิพย์สุบรรณ์ 111 ครั้ง
30 ต.ค. 2558 รายงานการศึกษาเรื่อง การใช้ชุดฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) อำเภอระโนด จ นางสาวภาวิดา นิลเอสงค์ 134 ครั้ง
29 ต.ค. 2558 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวศิวพร สุทธิศันสนีย์ 232 ครั้ง
29 ต.ค. 2558 การสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางลัดดาวรรณ หวันล่าโส๊ะ 111 ครั้ง