Log in | วันพุธที่ 18 ก.ค. 2561 | 21:44 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
4 ส.ค. 2553 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและความต้องการภาษาต่างประเทศ ในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกของไทย ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ 1,398 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 หลักสูตรท้องถิ่นระดับอนุบาลโรงเรียนจริยอิสลามศึกษา(อนุสรณ์แห่งความดี) จ.ปัตตานี นายฟาฏิมะฮ์ แวสะมาแอ 5,246 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 วิเคราะห์ข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทย ผศ.สุวิมล ฮอลล์ 1,417 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 เห็ดป่าดงมะไฟกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนคำเม็กหนองนางฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายสุรีย์ นิลผาย 1,202 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 สังเคราะห์องค์ความรู้และสรุปบทเรียนการพัฒนการแพทย์ชนเผ่าม้ง-เมี่ยน นายทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1,118 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 รูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ จังหวัดมหาสารคาม นายศักดิ์พงศ์ หอมหวล 1,297 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพเกษตรธรรมชาติ บ้านหนองแสง จังหวัดขอนแก่น นายสุรินทร์ หว่างจิตร 1,417 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเห็ดฟางโดยความร่วมมือของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่กับกลุ่มเกษตรกรพักชำระหนี้ บ้านธรรมเมือง หมู่ 4 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นางสาวฉวีวรรณ วงศ์แพทย์ 1,323 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 แตงโมยโสธรกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำเกิด กรณีศึกษา : บ้านคำเกิด ตำบลกระจาย อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายไมตรี บุญทศ 1,676 ครั้ง
4 ส.ค. 2553 โครงการหลักสูตรมัคคุเทศก์งานแกะสลักไม้และงานไม้สำหรับนักเรียนในชุมชนบ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รศ.ดร.สำลี ทองธิว 1,406 ครั้ง