Log in | วันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 2561 | 3:24 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
11 พ.ย. 2556 รายงานการสร้างและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อนุวัฒน์ ขอบปี 730 ครั้ง
11 พ.ย. 2556 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ 550 ครั้ง
11 พ.ย. 2556 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5E นายอดิศีกดิ์ สามหมอ 331 ครั้ง
9 พ.ย. 2556 รายงานการพัฒนาและศึกษาผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม แล นางกนกกรานต์ โล้วมั่นคง 311 ครั้ง
7 พ.ย. 2556 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมบัติของจำนวนนับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการ ตามหลักโมเดลซิปปา นางเนาวรัตน์ โตประศรี 658 ครั้ง
7 พ.ย. 2556 การวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ธรรมธัช บาศรี 954 ครั้ง
7 พ.ย. 2556 การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ธรรมธัช บาศรี 296 ครั้ง
7 พ.ย. 2556 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร น.ส.รัชนีกรนิภา มีมาก 244 ครั้ง
5 พ.ย. 2556 รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟังและการพูด กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 นางสาวสุนันท์ บัวชา 1,022 ครั้ง
31 ต.ค. 2556 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือ ส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวชมนาฎ งามยิ่งไพศาล 451 ครั้ง