Log in | วันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562 | 13:59 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
30 พ.ค. 2558 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึก พิศมัย หงษ์ทอง 138 ครั้ง
28 พ.ค. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นางวิลาศิณีย์ พูลสมบัติ 412 ครั้ง
27 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ นางญาสุมินท์ สิริทัตนนท์ 188 ครั้ง
25 พ.ค. 2558 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านควนโส ปีการศึกษา 2556 นายนพพร จันทวงศ์ 205 ครั้ง
25 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง “เทคนิคการสอนศิลปะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นานนรงค์ ทองสุก 166 ครั้ง
24 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดวงดาว รายวิชา ดวงดาวและโลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนการเรียนไม่เน้นวิทยาศาสตร์ อภิญญา จาดศรี 176 ครั้ง
22 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาค นางอริศรา คำพันธ์ 144 ครั้ง
21 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาค อริศรา คำพันธ์ 178 ครั้ง
17 พ.ค. 2558 การประเมินโครงการเขาคลองซองพอเพียง โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง สมปอง ชินตะวัน 146 ครั้ง
16 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานเกษตรน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังต เจริญ 177 ครั้ง