Log in | วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 2562 | 10:19 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
3 ก.ย. 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางมนหทัย มาเนตร 195 ครั้ง
2 ก.ย. 2558 การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด “ฉันมีค่าเท่าไร เธอรู้ไหม” เรื่อง จำนวนและตัวเลขหนึ่งถึงสิบ นางสาวิตรี แพ่งเกษร 159 ครั้ง
2 ก.ย. 2558 รายงานผลการใช้และพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 นางสาวชลธิชา ไวยพันธ์ 142 ครั้ง
2 ก.ย. 2558 การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนฆ้องวงใหญ่เบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สุภเชฏฐ์ กิจวาส 205 ครั้ง
2 ก.ย. 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง Festivals โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือของเคแกน (Kagan) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป นางตรีสุคนธ์ สังข์ทอง 165 ครั้ง
1 ก.ย. 2558 การพัฒนาแบบฝึกการสร้างสมรรถภาพทางกาย สำหรับกีฬาฟุตซอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายกิตติ ต่วนกูเปีย 771 ครั้ง
1 ก.ย. 2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น - ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางนลินรัตน์ กรุยรุ่งโรจน์ 2,019 ครั้ง
1 ก.ย. 2558 รายงานการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบชุดฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้ นายภานุรัตน์ นันตา 130 ครั้ง
1 ก.ย. 2558 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวกนกวรรณ พูลสมบัติ 131 ครั้ง
31 ส.ค. 2558 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการเรียนแบบร่วมมือประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวสุภาสินี มีอาหาร 57 ครั้ง