Log in | วันจันทร์ที่ 21 ต.ค. 2562 | 17:16 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
29 ส.ค. 2559 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีสอน แบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21102) Ratsamee Mongkol 168 ครั้ง
29 ส.ค. 2559 รายงานผลการใช้แบบฝึกการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางจิตฤดี โอฬากิจ 71 ครั้ง
29 ส.ค. 2559 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สุภาภรณ์ โคตะรุชัย 85 ครั้ง
28 ส.ค. 2559 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง บทประยุกต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(STAD) และเทคนิค KWDL นางชุลีวันท์ หนูทอง 197 ครั้ง
28 ส.ค. 2559 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตาม แนวคิดของ โพลยา เรื่องของไหล สาระการเรียนรู้ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 บุญถิ่น อินทร์วิเศษ 76 ครั้ง
27 ส.ค. 2559 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเสวียน สุวรรณภักดี 72 ครั้ง
26 ส.ค. 2559 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E นางสาวจิราภรณ์ นาคทอง 79 ครั้ง
25 ส.ค. 2559 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีชีวีปลอดโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายนรินทร์ มูลศักดิ์ 67 ครั้ง
25 ส.ค. 2559 รายงานผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งหน่วยการเรียนรู้ โรคควรรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พ 15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายประภาส พลาศรัย 107 ครั้ง
25 ส.ค. 2559 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ระนองบ้านเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา นางละม้าย โอวเจริญ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 55 ครั้ง