Log in | วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 2562 | 15:07 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
6 ก.ย. 2558 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศ นฤมิตร ภาคภูมิ 229 ครั้ง
6 ก.ย. 2558 รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเว็บไซต์ รายวิชา ง 33282 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ 154 ครั้ง
6 ก.ย. 2558 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านสติปัญญา ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5 ปี) บุษบา ภู่ประเสริฐ 153 ครั้ง
5 ก.ย. 2558 รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบสตอรีไลน์ เรื่อง หน้าที่พลเมืองที่ดี นางสุดารัตน์ จงสุขสวัสดิ์ 155 ครั้ง
4 ก.ย. 2558 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางชญาภา เป็นแผ่น 200 ครั้ง
4 ก.ย. 2558 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางจิรภา เซียนพิมาย 108 ครั้ง
4 ก.ย. 2558 รูปแบบการบริหารโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา อัจฉริยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ดร.วิไลวรรณ ทรงกลด 115 ครั้ง
4 ก.ย. 2558 รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ดร.วิไลวรรณ ทรงกลด 125 ครั้ง
4 ก.ย. 2558 The Administrative Model by Participation Networking Strategies to develop Excellence in Talented Students. ดร.วิไลวรรณ ทรงกลด 77 ครั้ง
4 ก.ย. 2558 การพัฒนาการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.5 นฤมิตร ภาคภูมิ 234 ครั้ง