Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 2:13 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
30 ส.ค. 2559 การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสุธิดา ยิ่งเจริญพาสุข 157 ครั้ง
30 ส.ค. 2559 การพัฒนานิทานเพลงเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 นางสุธิดา ยิ่งเจริญพาสุข 49 ครั้ง
29 ส.ค. 2559 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง การวัด การชั่งและการตวง เตือนใจ ครองญาติ 66 ครั้ง
29 ส.ค. 2559 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีสอน แบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21102) Ratsamee Mongkol 168 ครั้ง
29 ส.ค. 2559 รายงานผลการใช้แบบฝึกการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางจิตฤดี โอฬากิจ 71 ครั้ง
29 ส.ค. 2559 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สุภาภรณ์ โคตะรุชัย 85 ครั้ง
28 ส.ค. 2559 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง บทประยุกต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(STAD) และเทคนิค KWDL นางชุลีวันท์ หนูทอง 197 ครั้ง
28 ส.ค. 2559 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตาม แนวคิดของ โพลยา เรื่องของไหล สาระการเรียนรู้ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 บุญถิ่น อินทร์วิเศษ 76 ครั้ง
27 ส.ค. 2559 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเสวียน สุวรรณภักดี 72 ครั้ง
26 ส.ค. 2559 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E นางสาวจิราภรณ์ นาคทอง 79 ครั้ง