Log in | วันพุธที่ 20 มี.ค. 2562 | 20:44 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
4 มิ.ย. 2558 รายงานผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูสร้างและใช้แบบทดสอบวินิจฉัย ตามลักษณะแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ นายวรากุล ตุ่นเครือ 137 ครั้ง
4 มิ.ย. 2558 รายงานผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูสร้างและใช้แบบทดสอบวินิจฉัย ตามลักษณะแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ นายวรากุล ตุ่นเครือ 154 ครั้ง
4 มิ.ย. 2558 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่าย การมีส่วนร่วม โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ ปีการศึกษา 2556 นางสุณิสา บัวขาว 300 ครั้ง
4 มิ.ย. 2558 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รหัสวิชา อ22101 รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 โดยใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping) ชั้นมัธยมศึกษาปีที บุษกร สุวรรณรัตน์ 207 ครั้ง
3 มิ.ย. 2558 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน สามชุกรัตนโภคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต นายสุรยุทธ อยู่สุข 146 ครั้ง
2 มิ.ย. 2558 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด นางหทัยกานต์ หอระสิทธิ์ 160 ครั้ง
2 มิ.ย. 2558 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักการสร้างคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทิพย์วัลย์ กรแก้ว 149 ครั้ง
1 มิ.ย. 2558 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการตามหลักโมเดลซิปปา เนาวรัตน์ โตประศรี 145 ครั้ง
31 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาแบบฝึกศิลปะ เส้น สี จินตนาการสร้างสรรค์งานศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ นายนรงค์ ทองสุก 133 ครั้ง
30 พ.ค. 2558 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึก พิศมัย หงษ์ทอง 138 ครั้ง