Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 23:54 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
8 ม.ค. 2559 การพัฒนาแบบฝึกทักษะตามกระบวนการโพลยาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประ นายสมภพ สุขจันทร์ 116 ครั้ง
5 ม.ค. 2559 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด Body and Health นางสิริกาญจน์ ตันติมาภรณ์ 211 ครั้ง
5 ม.ค. 2559 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางหทัยรัตน์ วิวาสุขุ 122 ครั้ง
5 ม.ค. 2559 การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร โดยใช้รูปแบบการเรียนตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูสุพันณี 119 ครั้ง
3 ม.ค. 2559 การพัฒนาชุดการเรียนร่วมกับการจัดเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของ เดวีส์ (Davies) เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างข้อความและรูปภาพ ด้วยโปรแก นางศิริธร พัดทวี 149 ครั้ง
2 ม.ค. 2559 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวทฤษฎีการสอน ของคาร์ล ออร์ฟ เพื่อส่งเสริมทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธ นายสุนทร พัดทวี 131 ครั้ง
31 ธ.ค. 2558 การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข นายบุญนำ เกษรินทร์ 196 ครั้ง
31 ธ.ค. 2558 พื้นฐานงานทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ chon58 108 ครั้ง
30 ธ.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 น.ส.วรางคณา สุวรรณ์ 172 ครั้ง
30 ธ.ค. 2558 รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบบูรณาการข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ นางจารึก ช่วยสังข์ 172 ครั้ง