Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 6:28 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
10 ก.ย. 2559 รายงานผลการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมรายงานผลการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT) นายนครินทร์ เหลือบุญชู 91 ครั้ง
10 ก.ย. 2559 การพัฒนางานด้านวิชาการโดยการใช้กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง นายนครินทร์ เหลือบุญชู 58 ครั้ง
9 ก.ย. 2559 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สมใจ กุลกิจ 40 ครั้ง
9 ก.ย. 2559 รายงานโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนปางมะกาดวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นายฐิติ เชียงรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะกาดวิทยา 89 ครั้ง
9 ก.ย. 2559 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความตามขั้นตอน KWL Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฐะปะนีย์ ประทุมสินธุ์ 49 ครั้ง
9 ก.ย. 2559 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การใช้โปรแกรม Google Apps for Education เบื้องต้น สุภศักดิ์ วิจารณ์ปรีชา 48 ครั้ง
8 ก.ย. 2559 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน นางนิภาพร วารีรัตน์ 49 ครั้ง
8 ก.ย. 2559 รายงานการจัดกิจกรรมใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาความมีวินัยและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองกุลา นางบังอร สว่างยิ่ง 35 ครั้ง
8 ก.ย. 2559 รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวฐิตา ทับปั้น 35 ครั้ง
8 ก.ย. 2559 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้าง e-book ชินโชติ สายคุณากร 68 ครั้ง