Log in | วันอังคารที่ 19 มี.ค. 2562 | 6:36 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
27 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ นางญาสุมินท์ สิริทัตนนท์ 188 ครั้ง
25 พ.ค. 2558 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านควนโส ปีการศึกษา 2556 นายนพพร จันทวงศ์ 205 ครั้ง
25 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง “เทคนิคการสอนศิลปะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นานนรงค์ ทองสุก 166 ครั้ง
24 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดวงดาว รายวิชา ดวงดาวและโลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนการเรียนไม่เน้นวิทยาศาสตร์ อภิญญา จาดศรี 176 ครั้ง
22 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาค นางอริศรา คำพันธ์ 144 ครั้ง
21 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาค อริศรา คำพันธ์ 178 ครั้ง
17 พ.ค. 2558 การประเมินโครงการเขาคลองซองพอเพียง โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง สมปอง ชินตะวัน 146 ครั้ง
16 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานเกษตรน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังต เจริญ 177 ครั้ง
14 พ.ค. 2558 การศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนวัดบางสะแกใน สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทิวาพร ชาญธัญกรรม 311 ครั้ง
12 พ.ค. 2558 รายงานผลการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน ชุดหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภา นงค์นุช ศรีดามาตย์ 161 ครั้ง