Log in | วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2562 | 7:59 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
14 ก.ย. 2558 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขวัญใจ คงรอด 245 ครั้ง
14 ก.ย. 2558 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาโลโก รหัสวิชา ง20203 รายวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโน สุภาพร จิตตรง 262 ครั้ง
13 ก.ย. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน1 รหัสวิชา ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องจำนวนจริง ณิศจิณณ์ สุภาวงศ์ 202 ครั้ง
12 ก.ย. 2558 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รำพึง มโนพัฒนกร 154 ครั้ง
12 ก.ย. 2558 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร รำพึง มโนพัฒนกร 176 ครั้ง
12 ก.ย. 2558 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี นางมะลิษา บุญจริง 161 ครั้ง
12 ก.ย. 2558 รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปนัดดา ศรีสะอาด 178 ครั้ง
12 ก.ย. 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟ ทิพวรรณ ผาสุข 213 ครั้ง
11 ก.ย. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเขียนสะกดคำและแจกลูก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นางปิ่นแก้ว พลบูรณ์ศรี 176 ครั้ง
11 ก.ย. 2558 การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสองพิทยาคม นายเลิศชาย รัตนะ 144 ครั้ง