Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 23:52 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
21 ม.ค. 2559 TECHER TEAM FORMTION METODS FOR IN-CLASS RESERCHING AT SECONDARY SCHOOLS Mrs. Buranan Romran 104 ครั้ง
21 ม.ค. 2559 รูปแบบการสร้างทีมงานครูผู้นำด้านการวิจัยในชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษา นางบุรานันท์ โรมรัน 89 ครั้ง
20 ม.ค. 2559 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อุไรวรรณ เนาวเกตุ 163 ครั้ง
19 ม.ค. 2559 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซันรือมี ดอเลาะ 160 ครั้ง
18 ม.ค. 2559 รายงานผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวปราณี เชยหอม 125 ครั้ง
18 ม.ค. 2559 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แวตีเยาะ แวยูโซะ 160 ครั้ง
18 ม.ค. 2559 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเท อัมพร แสะเมาะ 288 ครั้ง
18 ม.ค. 2559 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์นำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี อัมพร แสะเมาะ 179 ครั้ง
17 ม.ค. 2559 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรียนรู้ชีวิตสัตว์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวเยาลักษณ์ ทองอร่าม 1,076 ครั้ง
15 ม.ค. 2559 การประเมินโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน นางอาทิตยา ศกุนะสิงห์ 111 ครั้ง