Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 2562 | 21:09 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
24 มิ.ย. 2558 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) อภิญญา พรหมรัตน์ 232 ครั้ง
24 มิ.ย. 2558 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน งานช่างกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2 นายสุนันท์ ทองอ่อน 179 ครั้ง
24 มิ.ย. 2558 ครอบครัวอบอุ่น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จงกล สีสุวอ 212 ครั้ง
23 มิ.ย. 2558 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 นางเสาวนิตย์ แซ่หลิ้ม 211 ครั้ง
22 มิ.ย. 2558 บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่งนภา โรจนบุรานนท์ 213 ครั้ง
22 มิ.ย. 2558 รายงานผลการพัฒนาและใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Hello ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นางนริสา ถิ่นมาบแค 174 ครั้ง
20 มิ.ย. 2558 รายงานการพัฒนาชุดการสอนการฝึกทักษะปฏิบัติซอด้วง เพลงเทพนิมิต สามชั้น วาสนา ร่มโพธิ์ 227 ครั้ง
20 มิ.ย. 2558 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ครูวราภรณ์ โพธิ์เย็น 244 ครั้ง
20 มิ.ย. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบด้วยวิธีโฟนิคส์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน และเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ นางณัฐนีพร จันทร์สกุล 243 ครั้ง
20 มิ.ย. 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายมะนาแซ มะเดหมะ 159 ครั้ง