Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 11:47 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
11 ธ.ค. 2558 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Writing English Around Us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พนารัตน์ 114 ครั้ง
11 ธ.ค. 2558 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้รายวิชานาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โดยใช้รูปแบบ DANCE MODEL นางนริศรา ไชยกันยา 196 ครั้ง
10 ธ.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างและ หน้าที่ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ นายวีระศักดิ์ พิมพา 95 ครั้ง
9 ธ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ anuvadh samrongsaeng 56 ครั้ง
8 ธ.ค. 2558 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาการเขียนสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางศิริพร ปิตุภูมิสวัสดิ์ 64 ครั้ง
7 ธ.ค. 2558 รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นายบพิธ กิจมี 175 ครั้ง
4 ธ.ค. 2558 รายงานผลการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 นางจุไรรัตน์ มณีฉาย 238 ครั้ง
3 ธ.ค. 2558 รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายทนงศักดิ์ เพชรอาวุธ 160 ครั้ง
3 ธ.ค. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหาร นางสาวสุธัญยาภรณ์ ติ้งจันทร์ 117 ครั้ง
2 ธ.ค. 2558 การพัฒนาหนังสืออ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางพานี นาคเสน 163 ครั้ง