Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 7:07 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
1 ก.พ. 2559 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ นายสุวิทย์ ตานี 87 ครั้ง
1 ก.พ. 2559 บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง สารเสพติด นางสาวสาธนี ภูสนาม 75 ครั้ง
1 ก.พ. 2559 รายงานการวิจัยผลการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่องความปลอดภัยในชีวิต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข นางสาวสาธนี ภูสนาม 90 ครั้ง
30 ม.ค. 2559 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการหรือทดลอง (Laboratory Method) ด้วยแบบฝึกทักษะการตัดต่อวีดิทัศน์เบื้องต้น (โปรแกรม Adobe Premiere Pro) รายว นายวัชรินทร์ ไทยจันทรารักษ์ 135 ครั้ง
30 ม.ค. 2559 การพัฒนารูปแบบปฏิสัมพันธ์การเรียนแบบสร้างองค์ความรู้ รายวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ 1 ผ่านสื่อแท็บเล็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นายวัชรินทร์ ไทยจันทรารักษ์ 65 ครั้ง
30 ม.ค. 2559 รายงานผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง เสน่ห์เมืองลำพูนสู่อาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อารุณี เชาวนพูนผล 57 ครั้ง
30 ม.ค. 2559 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่1 ธนิดา ทาฤทธิ์ 71 ครั้ง
28 ม.ค. 2559 รายงานผลการใช้หนังสือร้อยกรองส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านตำนานเมืองใต้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เสาวภา เอียดคล้าย 133 ครั้ง
27 ม.ค. 2559 การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด ชนิดของคำ ประกอบ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น จุรีย์รัตน์ สังขรัตน์ 170 ครั้ง
27 ม.ค. 2559 รายงานผลการใช้ชุดการเรียนวิชาศิลปะ เรื่อง พื้นฐานงานทัศนศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชนม์ชัย แซ่ลิ่ม 102 ครั้ง