Log in | วันอังคารที่ 18 มิ.ย. 2562 | 1:54 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
5 มิ.ย. 2562 รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Reading in Daily Life สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภานิชา เนินพรหม 45 ครั้ง
4 มิ.ย. 2562 การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวรุ่งรัตน์ มีสกุล 11 ครั้ง
4 มิ.ย. 2562 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เนาวรัตน์ โตประศรี 8 ครั้ง
4 มิ.ย. 2562 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว30205 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวเพ็ญณภา ขันไสว 29 ครั้ง
4 มิ.ย. 2562 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อมรรัตน์ 9 ครั้ง
3 มิ.ย. 2562 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด สำนวนพื้นบ้านอีสาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ดาริณี เล็กดี 17 ครั้ง
2 มิ.ย. 2562 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 นางสาวสุจิน กิ้มตั้น 48 ครั้ง
2 มิ.ย. 2562 ผลการพัฒนาทักษะการเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาประดู่ นางจินดารัตน์ หนึ่งคำมี 4 ครั้ง
2 มิ.ย. 2562 การพัฒนาคู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม การพัฒนาคู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 5 ครั้ง
2 มิ.ย. 2562 รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม SketchUp กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ศิรินันท์ สำราญ 6 ครั้ง