Log in | วันพุธที่ 19 ก.ย. 2561 | 15:57 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
4 ก.ย. 2561 อาณาจักรรัตนโกสินทร์ นางสาววลัยพันธ์ แสงภู 6 ครั้ง
3 ก.ย. 2561 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนเทศบาล 3 ชุ นางสาวเอื้อมพร จุ้ยสำราญ 2 ครั้ง
3 ก.ย. 2561 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความด้วยรูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางศิริวรรณ เตชะสุข 1 ครั้ง
3 ก.ย. 2561 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “โคราช: ดินแดนวีรสตรีศรีอีสาน” รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน 3 ครั้ง
3 ก.ย. 2561 เอกสารประกอบการสอน นางธนวรรณ โชติสวัสดิ์ 92 ครั้ง
2 ก.ย. 2561 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร นางคัคนางค์ ทองน้อย 31 ครั้ง
2 ก.ย. 2561 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางคัคนางค์ ทองน้อย 22 ครั้ง
2 ก.ย. 2561 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร โดยใช้​ ​กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ​ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางเตือนใจ เรืองฤทธิ์ 29 ครั้ง
2 ก.ย. 2561 พัฒนาการจัดกิจกรรมยุวกาชาดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กิจกรรมสุขภาพ ยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางพิศมัย เวียงนนท์ 20 ครั้ง
1 ก.ย. 2561 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน นางณัชชา รักนุ่ม 14 ครั้ง