Log in | วันพุธที่ 18 ก.ค. 2561 | 21:43 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
8 ก.ค. 2561 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สุขภาพดีมีสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายอดิศร กาวิเป็ง 7 ครั้ง
8 ก.ค. 2561 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยการจัดประสบการณ์แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก นางสาวรัตนาภรณ์ วิถีเทพ 7 ครั้ง
8 ก.ค. 2561 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที 4 อำนวย ใดจิ๋ว 8 ครั้ง
7 ก.ค. 2561 แบบฝึกเป่ารีคอร์เดอร์เบื้องต้น ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์ บุญหนัก 7 ครั้ง
6 ก.ค. 2561 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Let’s travel at Ban Wang Pha villageกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 นางสาวคนึงนิตย์ กาวี 7 ครั้ง
6 ก.ค. 2561 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนบ้านคูวอ พาตีฮาสามะแม 4 ครั้ง
6 ก.ค. 2561 เผยแพร่การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รอซียะ มะแซ 4 ครั้ง
6 ก.ค. 2561 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 krukae 2 ครั้ง
6 ก.ค. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พิสันติ์ จันทร์เขียว 4 ครั้ง
6 ก.ค. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พิสันติ์ จันทร์เขียว 3 ครั้ง