Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 2562 | 2:29 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
13 ก.พ. 2562 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำควบกล้ำ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ CIRC นางวันวิศา วุฒิมานพ 8 ครั้ง
13 ก.พ. 2562 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาการงานอาชีพ (หน่วยที่ 2 งานเกษตร) รหัสวิชา ง21 นางวราภรณ์ สีหันต์ 11 ครั้ง
13 ก.พ. 2562 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 5 ว30225 เรื่อง เคมีอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายสกุลวิทย์ ทองเทพ 14 ครั้ง
12 ก.พ. 2562 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวปัณฑ์ชนิต จารุเอนก 4 ครั้ง
12 ก.พ. 2562 การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ธงชัย เหมเกียรติกุล 4 ครั้ง
12 ก.พ. 2562 รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ธงชัย เหมเกียรติกุล 3 ครั้ง
12 ก.พ. 2562 รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อพัฒนาความพร้อม ด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 5 ปี) นางเบญจรัตน์ รุจิเวชวงษ์ 3 ครั้ง
12 ก.พ. 2562 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายสมิทธิ์ เกื้อคลัง 2 ครั้ง
12 ก.พ. 2562 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันทางการศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที5 นายพีรศักดิ์ อิทธิศักดิ์ธนเดช 1 ครั้ง
12 ก.พ. 2562 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภ พรสุดา ดีโพนพัก 1 ครั้ง