Log in | วันศุกร์ที่ 26 เม.ย. 2562 | 0:59 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
1 เม.ย. 2562 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ นางสาวจินตนา พลมา 27 ครั้ง
1 เม.ย. 2562 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางธฤษวรรณ นาทีชัยชนะ 29 ครั้ง
1 เม.ย. 2562 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ วิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนพระโขนงพ พรปวีร์ อระวีพร 22 ครั้ง
31 มี.ค. 2562 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด Missing Words กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นางสาวธิดารัตน์ กุลศร 20 ครั้ง
31 มี.ค. 2562 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มลฤดี บุญงาม 18 ครั้ง
31 มี.ค. 2562 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ นางสาวจินตนา พลมา 16 ครั้ง
31 มี.ค. 2562 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด Missing words กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นางสาวธิดารัตน์ กุลศร 13 ครั้ง
31 มี.ค. 2562 รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวรรณคดีไทย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวธัญญรัตน์ ประเสริฐแสง 12 ครั้ง
30 มี.ค. 2562 รายงานผลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยใช้รูปแบบ TPS Model นายสำเริง บุญโต 12 ครั้ง
30 มี.ค. 2562 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ โดยใช้หนังสือการ์ตูน เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นางจรัญญา จินะกาศ 12 ครั้ง