Log in | วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562 | 17:30 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
31 ส.ค. 2562 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เข้าใจ Google เข้าใจธรณีพิบัติภัย เข้าใจการปฏิบัติตน โดยใช้การเรียนแบบบูรณาการระหว่างสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึก เอกราช ปัญญาโรจน์ 2 ครั้ง
31 ส.ค. 2562 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) นายสิริชัย มะเวชะ 1 ครั้ง
31 ส.ค. 2562 การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวสุพัตรา เสนา 3 ครั้ง
31 ส.ค. 2562 การพัฒนากล้ามเนื้อขาโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเทคนิคตาราง 9 ช่อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน นายศิวกร ด้วงเขียว 1 ครั้ง
31 ส.ค. 2562 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เข้าใจ Google เข้าใจธรณีพิบัติภัย เข้าใจการปฏิบัติตน โดยใช้การเรียนแบบบูรณาการระหว่างสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึก นายเอกราช ปัญญาโรจน์ 3 ครั้ง
31 ส.ค. 2562 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) นางสาวเพชรจี มะโร 1 ครั้ง
31 ส.ค. 2562 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณแสนสนุกสุขหรรษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางผาณิตา สุวรรณหงษ์ 1 ครั้ง
30 ส.ค. 2562 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนา มณีกาศ 13 ครั้ง
30 ส.ค. 2562 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำศัพท์ เรื่อง Things around us กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางประไพพร วงษา 1 ครั้ง
30 ส.ค. 2562 เผยแพร่บทคัดย่อ เรื่อง อยุธยาน่าเรียนรู้ บุปผา สิงห์สถิตย์ 1 ครั้ง