Log in | วันอังคารที่ 18 มิ.ย. 2562 | 1:44 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
9 มิ.ย. 2562 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Around me นางสาววัชราภรณ์ ม่อนมะขัน 11 ครั้ง
9 มิ.ย. 2562 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E เรื่อง งาน และพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ 2 (ว31202) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนซับม่วงวิทยา นางสาวสุวรรณี หินแก้ว 9 ครั้ง
9 มิ.ย. 2562 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปฏิปัตย์ จันทร์กระจ่าง 7 ครั้ง
8 มิ.ย. 2562 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพระพุทธศาสนา สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อุทุมพร ศรีแจ่ม 9 ครั้ง
8 มิ.ย. 2562 รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท้องถิ่นเมืองตาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางททัยชนก กาญจนชัยณรงค์ 8 ครั้ง
7 มิ.ย. 2562 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา ชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์ 5 ครั้ง
6 มิ.ย. 2562 ผลการใช้สื่อชุดฝึกตะกร้อมหาสนุก อภินันท์ ดีมี 8 ครั้ง
5 มิ.ย. 2562 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองและพาราโบลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค TGT นางจุรีรัตน์ จัดนอก 11 ครั้ง
5 มิ.ย. 2562 รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวรรณคดีไทย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวธัญญรัตน์ ประเสริฐแสง 4 ครั้ง
5 มิ.ย. 2562 รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนถาวรานุกูล นางมะยุลา ใจสงบ 11 ครั้ง