Log in | วันศุกร์ที่ 26 เม.ย. 2562 | 0:52 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
6 เม.ย. 2562 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ธนกร เทียงคำ 15 ครั้ง
5 เม.ย. 2562 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดารารัตน์ สีหาบุญจันทร์ 17 ครั้ง
4 เม.ย. 2562 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกสีเขียว เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางอชิรญา บุญมา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 27 ครั้ง
4 เม.ย. 2562 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ พณิตอนงค์ วงค์จันทรแสง 18 ครั้ง
4 เม.ย. 2562 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสุภาภรณ์ สีน้ำเงิน 27 ครั้ง
4 เม.ย. 2562 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เรื่อง เวลา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวไซลัน สาและ 28 ครั้ง
3 เม.ย. 2562 รายงานประเมินโครงการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนบ้านแพงศรี นายปรียวิศว์ คงผดุง 37 ครั้ง
3 เม.ย. 2562 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม นางจันจิรา ศรีบุศย์ 22 ครั้ง
3 เม.ย. 2562 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Mueng Song : My Amazing Hometown กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) นางสาวกมลวรรณ พันธุเวช 24 ครั้ง
2 เม.ย. 2562 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านผาต้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 พิสมัย ทอเตี้ย 28 ครั้ง