Log in | วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562 | 17:24 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
31 ส.ค. 2562 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ โดยใช้แบบจำลอง รายวิชาเคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวศิริพร พงษ์ญาติ 6 ครั้ง
31 ส.ค. 2562 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ศาสนาประจำชาติไทย นางสาวพรรณิภา พวงสุวรรณ 6 ครั้ง
31 ส.ค. 2562 การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางสาวพรรณิภา พวงสุวรรณ 5 ครั้ง
31 ส.ค. 2562 รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างความรู้และการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี unyarin 2 ครั้ง
31 ส.ค. 2562 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมฤดี วิชญานนท์ 2 ครั้ง
31 ส.ค. 2562 การพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เจียรนัย จันขุนทด 3 ครั้ง
31 ส.ค. 2562 การพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เจียรนัย จันขุนทด 2 ครั้ง
31 ส.ค. 2562 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวธัญพร ก่ออรุโณทัย 1 ครั้ง
31 ส.ค. 2562 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยชุดฝึกทักษะสะเต็มศึกษา เรื่อง แรงและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางราตรี คงรุ่ง 2 ครั้ง
31 ส.ค. 2562 รายงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล นายสมบัติ ชัยมูล 8 ครั้ง