Log in | วันพุธที่ 19 ก.ย. 2561 | 15:50 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
8 ก.ย. 2561 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวจุรีรัตน์ สงด้วง 2 ครั้ง
7 ก.ย. 2561 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา นางศิริลักษณ์ ภาชู 25 ครั้ง
7 ก.ย. 2561 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ น.ส.ต่วนจันทิมา ตอกอ 14 ครั้ง
6 ก.ย. 2561 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางนิภาพร ขัติศรี 12 ครั้ง
6 ก.ย. 2561 การประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุล ของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ วันดี โต๊ะดำ 7 ครั้ง
6 ก.ย. 2561 รายงานผลการใช้สื่อประสม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 นางธัญญา จิตต์สกุล 16 ครั้ง
6 ก.ย. 2561 รายงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ นางธัญญา จิตต์สกุล 20 ครั้ง
5 ก.ย. 2561 บทคัดย่อ รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุร ดวงใจ สุขสบาย 9 ครั้ง
4 ก.ย. 2561 รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Backword Design ร่วมกับหนังสือ อ่านเพิ่มเติม “ชุดมรดกและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาส นางสาวคุณัญญา รักพรหม 16 ครั้ง
4 ก.ย. 2561 รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม นางดวงใจ สุขสบาย 6 ครั้ง