Log in | วันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 2561 | 3:25 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
1 พ.ย. 2561 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ท่องเที่ยวเอเชียและดินแดนโอเชียเนี นางชมลักษณ์ อุ่นศิริ 12 ครั้ง
31 ต.ค. 2561 รายงาน การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย ประกอบกระบวนการฝึก 5 ขั้นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา นางสาวสรัลนภัทร แดงสมแก้ว 63 ครั้ง
30 ต.ค. 2561 การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุด อ่าน เขียน เรียนมาตรา ตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณัฐนรีภัทร ฐิติกาล 30 ครั้ง
30 ต.ค. 2561 รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้วิถีอิสลาม โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด ปีการศึกษา 2560 นายสมาน บิลละเต๊ะ 19 ครั้ง
29 ต.ค. 2561 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดวงใจ บุญมีประเสริฐ 21 ครั้ง
29 ต.ค. 2561 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด กรุงศรีอยุธยาสู่กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร รายวิชา ส22102 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางกาญจนา เสรีเบญจพล ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้น 14 ครั้ง
29 ต.ค. 2561 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษา (กฎหมายน่ารู้) รหัส 23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายเฉลิม เงินสม 7 ครั้ง
28 ต.ค. 2561 รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการจัดทำเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อุดร ใจบุญ 21 ครั้ง
27 ต.ค. 2561 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ไทย ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อน 15 ครั้ง
27 ต.ค. 2561 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ชีวิตพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศรีสุดา วัฒนารถ 22 ครั้ง