Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 2562 | 2:19 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
15 ก.พ. 2562 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ นายมัธยศักดิ์ ตุลยนิษก์ 1 ครั้ง
14 ก.พ. 2562 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยหลัก 5 E โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหา วิชาเคมี 1 เรื่อง แบบจำลองอะตอม ศิริรัตน์ ว่องทั่ง 1 ครั้ง
14 ก.พ. 2562 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 5 ว30225 เรื่อง เคมีอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สกุลวิทย์ ทองเทพ 0 ครั้ง
14 ก.พ. 2562 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 5 ว30225 เรื่อง เคมีอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สกุลวิทย์ ทองเทพ 32 ครั้ง
14 ก.พ. 2562 การพัฒนาครูผู้สอนด้วยสื่อการนิเทศ “กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก 7 ขั้นตอนเพื่อสร้างเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21” เกศกนก ณ พัทลุง 10 ครั้ง
14 ก.พ. 2562 การพัฒนาครูผู้สอนด้วยกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เกศกนก ณ พัทลุง 10 ครั้ง
14 ก.พ. 2562 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL นางเพชรี มากมี 13 ครั้ง
14 ก.พ. 2562 การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI นางเพชรี มากมี 10 ครั้ง
13 ก.พ. 2562 ผลการใช้ ชุดจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เจียงเงิน 6 ครั้ง
13 ก.พ. 2562 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้น ม.1 นายโกศล คำเงิน 5 ครั้ง