Log in | วันพุธที่ 13 ธ.ค. 2560 | 18:08 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
7 ธ.ค. 2560 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม โดยการจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับ นางสาวชนิตร์นันท์ ห้องแซง 1 ครั้ง
6 ธ.ค. 2560 แบบฝึกพัฒนาทักษะการสื่ื่อสารภาษาอังกฤษ นายกัญญาพัชร นิ่มทอง 0 ครั้ง
6 ธ.ค. 2560 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้ณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวกฤษณา ทิมนต๋า 0 ครั้ง
6 ธ.ค. 2560 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภิญโญวดี ชิตมณี 1 ครั้ง
6 ธ.ค. 2560 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน รายวิชา ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวดารินทร์ กะการดี 0 ครั้ง
3 ธ.ค. 2560 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา อดาภรณ์ ชุมอักษร 1 ครั้ง
2 ธ.ค. 2560 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกผักบุ้งจีนอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายอาทิตย์ โพธิชนะ 2 ครั้ง
30 พ.ย. 2560 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายสินสมุทร นามมุงคุณ 0 ครั้ง
30 พ.ย. 2560 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความร นางสุดารัตน์ พิสิทธิ์ 0 ครั้ง
29 พ.ย. 2560 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จากสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายกัลป์ชัชชัย ทฤฆายุ 1 ครั้ง