Log in | วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562 | 22:11 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
2 ก.ย. 2562 การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายกฤษดา โสภา 7 ครั้ง
2 ก.ย. 2562 การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยและบูรณาการสอน มอนเทสซอริ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นายสหชวโรจน์ งามขำ 16 ครั้ง
2 ก.ย. 2562 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชุด Go to know Thailand, the land of smile ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวบุษรา จันทพัฒน์ 11 ครั้ง
2 ก.ย. 2562 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นายสหชวโรจน์ งามขำ 10 ครั้ง
2 ก.ย. 2562 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ ที่ส่งเสริมกระบวนการบันทึกในหน่วยความจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อภิรดี สินจรูญศักดิ์ 7 ครั้ง
1 ก.ย. 2562 กิจกรรมการออกกำลังกายแบบบูรณาการ “สืบสานตำนานสาวบ้านแต้” เพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม นางเพ็ญประภา วงศ์เกษมศักดิ์ 5 ครั้ง
1 ก.ย. 2562 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวดวงนภา ปิงเมือง 10 ครั้ง
1 ก.ย. 2562 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบโดยใช้คําถามตามการจําแนกประเภท วัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สุนทร ใจภักดี 6 ครั้ง
1 ก.ย. 2562 ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เพชรแผ่นดินถิ่นนาเกลือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาววิชิตา คำมาก 8 ครั้ง
1 ก.ย. 2562 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ รอบรู้เรื่องเงื่อนเชือก เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบระบบกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายบรรจง หอธรรมกุล 10 ครั้ง