Log in | วันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 2561 | 15:17 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
20 ก.พ. 2561 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเร นางวิภาพร แก้วรักษา 1 ครั้ง
20 ก.พ. 2561 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเร นางวิภาพร แก้วรักษา 1 ครั้ง
20 ก.พ. 2561 การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผสมผสานแนว วรัญญา มีรอด 2 ครั้ง
20 ก.พ. 2561 การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูโรงเรียนดงรักวิทยา นายสุพจน์ ดำริห์ 22 ครั้ง
20 ก.พ. 2561 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 14101 รัตนา จองคำ 2 ครั้ง
20 ก.พ. 2561 ผลการพัฒนาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 รุจิวรรณ เชื้อเฉลิม 2 ครั้ง
20 ก.พ. 2561 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางยุภาวรรณ์ ปริตวา 13 ครั้ง
20 ก.พ. 2561 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาวิชาท้องถิ่นเมืองสีคิ้ว โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกรักท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ นางวนิดา เพ็ชรสูงเนิน 57 ครั้ง
20 ก.พ. 2561 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ทวีปแอฟริกา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางวนิดา เพ็ชรสูงเนิน 15 ครั้ง
20 ก.พ. 2561 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้งานช่างอลูมิเนียม เรื่องการทำมุ้งลวด นายสายยันต์ รัตนรังษี 2 ครั้ง