Log in | วันศุกร์ที่ 6 มี.ค. 2558 | 10:57 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
3 มี.ค. 2558 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จุฑาทิพย์ สายสี 7 ครั้ง
2 มี.ค. 2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่จัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปาริมา พันธิตรา 33 ครั้ง
2 มี.ค. 2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ปาริมา พันธิตรา 18 ครั้ง
1 มี.ค. 2558 เผยแพร่ผลงานวิชาการ ศิริชัย พูนสุวรรณ 25 ครั้ง
1 มี.ค. 2558 แบบฝึกเสริมทักษะการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เกิน 20 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางทองสุข เนียนเฮียน 32 ครั้ง
28 ก.พ. 2558 รายงานการประเมินโครงการอ่านสร้างสุขปลูกฝังรักการอ่านสานสู่ฝันของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ นางธนัฏฐา วุฒิวณิชย์ 12 ครั้ง
28 ก.พ. 2558 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศิริชัย พูนสุวรรณ 20 ครั้ง
28 ก.พ. 2558 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การออกแบบและประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากไม้สำเร็จรูป ด้วยขั้นตอนโครงงานบูรณาการร่วมกับกระบวนการทางเทคโนโลยี 7 ขั้น เมธากุล อุระภา 7 ครั้ง
28 ก.พ. 2558 รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC นางจิตรา ส่งเนียม 32 ครั้ง
28 ก.พ. 2558 การรายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนด้วยรูปแบบการประเมิน CIPP Model ในโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางเยาวนาฏ พรรณานนท์ 9 ครั้ง