Log in | วันพฤหัสบดีที่ 18 ธ.ค. 2557 | 19:31 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
7 ธ.ค. 2557 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำภาษาไทยที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ศศิประภา ชมถิ่น 45 ครั้ง
6 ธ.ค. 2557 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางฐิตานันท์ ทองอุ่น 36 ครั้ง
2 ธ.ค. 2557 รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธี SQ3R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางจินตรัตน์ ทิพย์สุขุม 35 ครั้ง
2 ธ.ค. 2557 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ พิเชษฐ์ ส่งสุข 181 ครั้ง
2 ธ.ค. 2557 ชื่อผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน 213 ครั้ง
26 พ.ย. 2557 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องระบบจำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสุวิมล บุญชิต 242 ครั้ง
25 พ.ย. 2557 การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด The story of rising city, Uthaithani (Base on the motto of Uthaithani)สำหรับน นางจันทร์จิรา บุญมี 159 ครั้ง
24 พ.ย. 2557 การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมเกมหรรษา พาเพลิน นางดารุณี ชนะกาญจน์ 124 ครั้ง
24 พ.ย. 2557 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง อาหารพื้นบ้านนราธิวาส กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นางภัทรวดี เกิดแสงสุริยงค์ 85 ครั้ง
24 พ.ย. 2557 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ชุด ชีวิตที่สดใส นายณัฐวุฒิ แรงขิง 131 ครั้ง