Log in | วันพฤหัสบดีที่ 2 เม.ย. 2558 | 5:36 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
25 มี.ค. 2558 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Paint กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวธัญธนา อึ้งตระกูล 46 ครั้ง
24 มี.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง การหาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 นางศิริวรรณ การเรียน 34 ครั้ง
24 มี.ค. 2558 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์รายวิชาชีววิทยา : วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในแถบภูมิภาคอาเซียน ของนักเรียนชั้นม ทิพวรรณ พิลา 38 ครั้ง
23 มี.ค. 2558 ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียน ศรญานีย์ ศรีสมบูรณ์ 24 ครั้ง
23 มี.ค. 2558 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายวินัย เงินสลึง 27 ครั้ง
22 มี.ค. 2558 ผลการใช้แบบฝึกตามแนวคิดการจัดกรอบมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนเรื่อง Indirect Speech สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โชติกาพัฒน ไพศาลวงศ์ 34 ครั้ง
22 มี.ค. 2558 การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 นางวงเดือน พูนไชย 30 ครั้ง
20 มี.ค. 2558 ด้วย นายถาวรร สุวรรณพฤกษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหว้า ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเ นายถาวรร สุวรรณพฤกษ์ 32 ครั้ง
20 มี.ค. 2558 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชา พ33201บาสเกตบอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายกิจติพงศ์ บู้หลง 23 ครั้ง
18 มี.ค. 2558 ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เวลาหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เย็นฤดี ธรรมศรี 26 ครั้ง