Log in | วันพฤหัสบดีที่ 23 มี.ค. 2560 | 21:08 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
21 มี.ค. 2560 เอกสารประกอบการเรียน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ32101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายณัฐพล ดวงจินดา 4 ครั้ง
21 มี.ค. 2560 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 5 (การใช้โปรแกรมสร้างเว็บเพจ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) นางสาวเบญจวรรณ วีรสกุล 4 ครั้ง
21 มี.ค. 2560 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช จตุพล ภักดี 8 ครั้ง
21 มี.ค. 2560 การศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี POE นางสาวดวงกมล บำรุงบ้านทุ่ม 8 ครั้ง
21 มี.ค. 2560 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ EFCA ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ลมฟ้า และอากาศในท้องถิ่น วันเพ็ญ มิตรดี 2 ครั้ง
21 มี.ค. 2560 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ในรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา 4 รหัส ว30244 นายธนพล กลิ่นเมือง 18 ครั้ง
21 มี.ค. 2560 รายงานการใช้ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค นางกาญจนา กุศล 8 ครั้ง
21 มี.ค. 2560 การประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) จังหวัดน่าน นวพรรณ อินต๊ะวงศ์ 8 ครั้ง
20 มี.ค. 2560 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพื่อนรักของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัชราภรณ์ แสงขาว 355 ครั้ง
20 มี.ค. 2560 รายงาน การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการสอนแบบร่วมมือเทคนิค (STAD) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางวีรินทร์ ชูทรัพย์ทวีกุล 7 ครั้ง