Log in | วันอังคารที่ 21 ก.พ. 2560 | 23:32 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
19 ก.พ. 2560 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปิยะพร มาเพ้า 6 ครั้ง
19 ก.พ. 2560 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ปิยะพร มาเพ้า 9 ครั้ง
19 ก.พ. 2560 การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม วราภรณ์ กลัดเจริญ 5 ครั้ง
18 ก.พ. 2560 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) นางประไพพิศ บุญชิต 4 ครั้ง
18 ก.พ. 2560 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่อง เสียงและการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ธีรวัฒน์ บุรวิศิษฐ์ 1 ครั้ง
18 ก.พ. 2560 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายจักรพันธ์ คาดสนิท 1 ครั้ง
18 ก.พ. 2560 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายรายวิชาทัศนศิลป์ เรื่องทฤษฎีสีในงานทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ธวัชชัย พิมัยรัมย์ 1 ครั้ง
17 ก.พ. 2560 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง การตกแต่งภาพกราฟิก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนมัธยมบึงปรือ นายเชิดสิทธิ์ บุญทองดี 1 ครั้ง
17 ก.พ. 2560 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Swish Max4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 อัจฉรารัตน์ ชัยมณี 1 ครั้ง
17 ก.พ. 2560 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม รหัสวิชา 2202-2003 ฐิติวรดา ใจบริสุทธิ์ 1 ครั้ง