Log in | วันจันทร์ที่ 5 ธ.ค. 2559 | 15:31 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
20 พ.ย. 2559 ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 นางจันทร์จิรา งามฤทธิ์ 35 ครั้ง
20 พ.ย. 2559 รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการอ่าน สุวรรณี จิณไชย 35 ครั้ง
19 พ.ย. 2559 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชั้น ป.6 นางลัดดา จันทร์สรี 17 ครั้ง
19 พ.ย. 2559 โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิด และแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางลัดดา จันทร์สรี 16 ครั้ง
17 พ.ย. 2559 แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทาางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ นายบรรพต ขันคำ 13 ครั้ง
16 พ.ย. 2559 ผลการใช้บทเรียนโมดูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางปวีณา แสนเรือง 11 ครั้ง
15 พ.ย. 2559 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปในการเรียนการสอน นางสาวดุษฎี หนูสลุง 26 ครั้ง
15 พ.ย. 2559 รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเซตด้วยรูปแบบ SSCS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม นางราตรี ศรีบุญมี 10 ครั้ง
14 พ.ย. 2559 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning) นางวราภรณ์ ศรีจันทร์ 57 ครั้ง
14 พ.ย. 2559 รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เรียนรู้งานบ้าน ที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) สำหรับนักเรียน นางสาวสุธาสินี สุวรรณมณี 20 ครั้ง