Log in | วันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค. 2558 | 16:16 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
20 ก.ย. 2558 การพัฒนาพฤติกรรมความพร้อมด้านสังคม โดยการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ประเภทการเล่นพื้นบ้านไทย ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง นายวิสิษฐ์ จันทร์ดำ 64 ครั้ง
19 ก.ย. 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว23101 เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางพรนภา ติคำ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 60 ครั้ง
17 ก.ย. 2558 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โดยใช้บทเรียนบนเว็บ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพล ลภัสสรณ์ สิงห์เทพ 103 ครั้ง
16 ก.ย. 2558 รายงานการพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ เรื่องสุขภาพดีชีวีปลอดภัย โรงเรียนเทศบาล3 ชุมชนวัดจันทราวา เรื่องสุขภาพดีชีวีปลอดภัยโรงเรียนเทศบา นายสุวัฒน์ ทะเลน้อย 71 ครั้ง
15 ก.ย. 2558 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา ค21102 คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วนิดา ศิริโภคา 81 ครั้ง
14 ก.ย. 2558 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขวัญใจ คงรอด 156 ครั้ง
14 ก.ย. 2558 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาโลโก รหัสวิชา ง20203 รายวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโน สุภาพร จิตตรง 64 ครั้ง
13 ก.ย. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน1 รหัสวิชา ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องจำนวนจริง ณิศจิณณ์ สุภาวงศ์ 74 ครั้ง
12 ก.ย. 2558 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รำพึง มโนพัฒนกร 60 ครั้ง
12 ก.ย. 2558 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร รำพึง มโนพัฒนกร 61 ครั้ง