Log in | วันพุธที่ 3 ก.ย. 2557 | 14:17 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
16 ส.ค. 2557 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นายธีรพล เกียรติเจริญ 107 ครั้ง
15 ส.ค. 2557 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางพรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ 130 ครั้ง
13 ส.ค. 2557 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง วัสดุรอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวศศิมา รุ่งสินวนิช 124 ครั้ง
12 ส.ค. 2557 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนปางมะกาดวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย นายสมบุญ เสาร์ปา 143 ครั้ง
31 ก.ค. 2557 โครงงาน “ปั้นข้าวจี่ ฝีมือหนู” กษมาพร เข็มสันเทียะ 222 ครั้ง
28 ก.ค. 2557 รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนห้วยจริงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ นายบุณญเดช ปิ่นเพ็ชร 230 ครั้ง
27 ก.ค. 2557 การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ไขความรู้ภูมิศาสตร์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวนุษบา สุขญาณกิจ 208 ครั้ง
27 ก.ค. 2557 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางเสมา บุ้งทอง 166 ครั้ง
24 ก.ค. 2557 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัฒนาพงษ์ วงศ์ธิมา 177 ครั้ง
19 ก.ค. 2557 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยชุด มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางธีรนาฏ ข่าทิพย์พาที 254 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา