Log in | วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 | 16:57 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
17 เม.ย. 2561 พัฒนาทักษะการอ่านเขียนคำควบกล้ำ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เบญญาดา มลิวัลย์ 8 ครั้ง
16 เม.ย. 2561 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายภูริภัทร์ หมาดนุ้ย 7 ครั้ง
16 เม.ย. 2561 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันทณา ราชเจริญ 8 ครั้ง
15 เม.ย. 2561 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด นิทานอาเซียน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท นางสาวรัตน์ชรีพร กุมมาละ 6 ครั้ง
14 เม.ย. 2561 รายงานผลการใช้บทเรียนเว็บบล็อก รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสร จุฑารัตน์ ใจบุญ 5 ครั้ง
13 เม.ย. 2561 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายณัฎฐพัชร์ สอนส่งเสริม 5 ครั้ง
12 เม.ย. 2561 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางพรทิพย์ มีพยุง 2 ครั้ง
12 เม.ย. 2561 รายงานการศึกษาทดลองใช้แบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายสวงษ์ บุญมา 2 ครั้ง
12 เม.ย. 2561 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การผลิตสื่อวีดิทัศน์ โดยใช้โปรแกรม Proshow Producer 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 โ ทิพวรรณ รสชา 1 ครั้ง
12 เม.ย. 2561 รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ แสนสนุก ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียน บ้านในสอย นางนันทการ์ อุตะภา 1 ครั้ง