Log in | วันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 2559 | 6:40 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
18 ส.ค. 2559 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Introductory Stories) นางประภาวรรณ แก้วแสงทองเจริญ 76 ครั้ง
17 ส.ค. 2559 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บรรจบ อรุณฤกษ์ 34 ครั้ง
16 ส.ค. 2559 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาววรกาญจน์ ชูแว่น 24 ครั้ง
16 ส.ค. 2559 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ นายทรงศักดิ์ ช่างปัด 16 ครั้ง
15 ส.ค. 2559 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการเรียงสับเปลี่ยน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ปัญหาเป็นหลักประกอบชุดการสอน โอ 28 ครั้ง
14 ส.ค. 2559 การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมกา สำหรับนักเรียน นางสาวมนัชญา พรหมเทพ 34 ครั้ง
14 ส.ค. 2559 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางธิดาทิพย์ บุณยรัตน์ 37 ครั้ง
14 ส.ค. 2559 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 3105-2014 นายชนะรัตน์ สุมาลัย 19 ครั้ง
14 ส.ค. 2559 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา 3 (สาระภูมิศาสตร์) รหัสวิชา ส32101 นางเยาวพา บุญส่งศรี 26 ครั้ง
13 ส.ค. 2559 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ นางอำไพ วาศนราศรี 15 ครั้ง