Log in | วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 2559 | 14:10 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
21 ก.ย. 2559 รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวทศพร สิทธิโชติ 10 ครั้ง
20 ก.ย. 2559 รายงานผลการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ (ง22243) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายธณกริช อือชัยภูมิ 9 ครั้ง
20 ก.ย. 2559 การใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 8 สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ดุษฏี ภุมมา 8 ครั้ง
20 ก.ย. 2559 การพัฒนาความสามารถทางภาษาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ BBLที่ใช้หนังสือนิทานช่วยเสริมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล สุภาพร มนตรี 7 ครั้ง
20 ก.ย. 2559 การพัฒนาความสามารถทางภาษาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ BBLที่ใช้หนังสือนิทานช่วยเสริมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล สุภาพร มนตรี 8 ครั้ง
19 ก.ย. 2559 รายงานผลการใช้แบบฝึกกิจกรรมแนะแนวเพื่อการเตรียมนักเรียนเข้าสู่อาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวสุวินรัตน์ หาสุข 26 ครั้ง
19 ก.ย. 2559 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิถีไทยมาลัยดอกไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ธนิดา ต้นทอง 18 ครั้ง
19 ก.ย. 2559 นางจุฑาทิพย์ ปลัดจ่า นางจุฑาทิพย์ ปลัดจ่า 13 ครั้ง
19 ก.ย. 2559 การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการอ่าน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางนิธิกาญจน์ ชาตโร 15 ครั้ง
19 ก.ย. 2559 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้ปฏิบัติการสอนในการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี นางธัญรัค สินทวี 15 ครั้ง