Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. 2557 | 8:05 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
5 เม.ย. 2557 รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต นาง สุดาทัศน์ เพิ่มพูน 26 ครั้ง
4 เม.ย. 2557 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีท ว่าที่ ร.ต.ธเนศ วรรณวงศ์ 44 ครั้ง
3 เม.ย. 2557 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญเพื่อพัฒราทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นทีกานต์ พรหมรักษ์ 19 ครั้ง
3 เม.ย. 2557 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สุคนธิ์ทิพย์ ไชยโยธา 8 ครั้ง
31 มี.ค. 2557 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะชุด My school กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ร่วมกับการจัดการ สุมามาลย์ เจริญวงศ์ 110 ครั้ง
31 มี.ค. 2557 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น ง23201 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวอำไพ รังน้อย 42 ครั้ง
31 มี.ค. 2557 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ชุด Let's read the words กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุมามาลย์ เจริญวงศ์ 41 ครั้ง
30 มี.ค. 2557 รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสามัญ) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-6 เรื่อ สุมลทรา แสนเมือง 39 ครั้ง
30 มี.ค. 2557 รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน นางทิพวรรณ์ จันทร์สุวรรณ 59 ครั้ง
29 มี.ค. 2557 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องคอมพิวเตอร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูกัลยา พรมสาส์น 67 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา