Log in | วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 2559 | 13:08 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
24 เม.ย. 2559 การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายพัฒนะ สีหานู 4 ครั้ง
24 เม.ย. 2559 การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ร่วมกับวิธีสอนโดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางกันยารัตน์ โกมล 3 ครั้ง
23 เม.ย. 2559 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายอภิชาติ ตั้งวันเจริญ 3 ครั้ง
23 เม.ย. 2559 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง น้ำและอากาศ นายธีระยุทธ ริยะบุตร 1 ครั้ง
23 เม.ย. 2559 รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Daily English วิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษ นางบุษบา รัตนมุสิกกุล 1 ครั้ง
22 เม.ย. 2559 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ชุด ใต้ฟ้าเมืองสยาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบางค ทิพย์วิมล เพ็ชรฉุย 26 ครั้ง
21 เม.ย. 2559 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้นิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ สาลินี แสนสุข 13 ครั้ง
21 เม.ย. 2559 แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด English is all around you นางน้ำทิพย์ กุลปริยาวุฒิ 12 ครั้ง
21 เม.ย. 2559 ชื่องานวิจัย การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง วิวัฒนาการ รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 รหัส ว32234 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวสุจินดา สีแก้ว 13 ครั้ง
21 เม.ย. 2559 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ ชั้น ม.2 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม วิมลรัตน์ วันดี 12 ครั้ง