Log in | วันอาทิตย์ที่ 31 ส.ค. 2557 | 17:27 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
28 ก.ค. 2557 รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนห้วยจริงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ นายบุณญเดช ปิ่นเพ็ชร 221 ครั้ง
27 ก.ค. 2557 การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ไขความรู้ภูมิศาสตร์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวนุษบา สุขญาณกิจ 196 ครั้ง
27 ก.ค. 2557 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางเสมา บุ้งทอง 159 ครั้ง
24 ก.ค. 2557 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัฒนาพงษ์ วงศ์ธิมา 173 ครั้ง
19 ก.ค. 2557 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยชุด มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางธีรนาฏ ข่าทิพย์พาที 242 ครั้ง
14 ก.ค. 2557 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สุทิศา สมบัติทวี 254 ครั้ง
11 ก.ค. 2557 บทคัดย่อ การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง ระบบจำนวนจริง วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค31201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนโปรแกรม โรงเรียนเมยวดีพิทยา นางสาวรัดดาวรรณ มานัด 201 ครั้ง
7 ก.ค. 2557 การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นางดวงฤทัย ลำพุทธา 248 ครั้ง
6 ก.ค. 2557 รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา2556 นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์ 164 ครั้ง
29 มิ.ย. 2557 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปาตีเมาะ ชูเดช 232 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา