Log in | วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 2562 | 15:37 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
12 ก.พ. 2562 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวปัณฑ์ชนิต จารุเอนก 4 ครั้ง
12 ก.พ. 2562 การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ธงชัย เหมเกียรติกุล 4 ครั้ง
12 ก.พ. 2562 รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ธงชัย เหมเกียรติกุล 3 ครั้ง
12 ก.พ. 2562 รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อพัฒนาความพร้อม ด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 5 ปี) นางเบญจรัตน์ รุจิเวชวงษ์ 2 ครั้ง
12 ก.พ. 2562 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายสมิทธิ์ เกื้อคลัง 2 ครั้ง
12 ก.พ. 2562 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันทางการศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที5 นายพีรศักดิ์ อิทธิศักดิ์ธนเดช 1 ครั้ง
12 ก.พ. 2562 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภ พรสุดา ดีโพนพัก 1 ครั้ง
12 ก.พ. 2562 ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดชะอำท้องถิ่นของเรา และประเพณี วัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านจังหวัดเพ นางณัฐนิช ช้างน้ำ 1 ครั้ง
11 ก.พ. 2562 รายงานการพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลป์พื้นเมือง โดยใช้ท่ารำแม่บทอีสาน กรณีศึกษา ฟ้อนเตี้ยโนนทัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์) ส นางอุดมทรัพย์ ภู่ยินดี 1 ครั้ง
11 ก.พ. 2562 บทเรียนคิวอาโค้ดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาประวัติศาสตร์ 4 พิชญ์สินี ณัชชาภัณฑารักษ์ 1 ครั้ง