Log in | วันอังคารที่ 23 เม.ย. 2562 | 4:01 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
17 เม.ย. 2562 รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียน คำศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 (อ22101) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายเจษฎา ข่าทิพพาที 13 ครั้ง
16 เม.ย. 2562 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฐิติมา 12 ครั้ง
16 เม.ย. 2562 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ จากข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธี SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางจีระนันท์ ปักปิ่น 18 ครั้ง
15 เม.ย. 2562 รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะกระดาษประกอบขั้นตอนการฝึก 5 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบากง โรฮานา กะลูแป 6 ครั้ง
12 เม.ย. 2562 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง กฎหมายน่ารู้ เคียงคู่ประชาชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พัชรินทร์ สุภามวน 7 ครั้ง
12 เม.ย. 2562 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง32241 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ คมกริช บุตรอุดม 4 ครั้ง
9 เม.ย. 2562 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายทองพาส บุดดา 7 ครั้ง
8 เม.ย. 2562 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT วารุณี วงศ์รัตน์ 31 ครั้ง
8 เม.ย. 2562 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วารุณี วงศ์รัตน์ 14 ครั้ง
6 เม.ย. 2562 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ธนกร เทียงคำ 16 ครั้ง