Log in | วันศุกร์ที่ 27 พ.ค. 2559 | 19:15 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
9 พ.ค. 2559 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาป นางขนิษฐา อันชำนาญ 62 ครั้ง
8 พ.ค. 2559 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหนองคายวิทยาค นางสาววิภาพรรณ เคณาอุประ 44 ครั้ง
7 พ.ค. 2559 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ชุด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กลุ่ นายบรรดิษฐ์ จันทร์ผุด 32 ครั้ง
5 พ.ค. 2559 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสุภารัตน์ พรหมปาน 72 ครั้ง
4 พ.ค. 2559 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุเทนพัฒนา นางพรอุมา รากวงค์ 51 ครั้ง
2 พ.ค. 2559 รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี3 พัชรินทร์ วัฒนราช 50 ครั้ง
1 พ.ค. 2559 การพัฒนาการสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนลำสนธิวิทยา โดยใช้กิจกรรมลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู นายเผด็จ สุพันธนา 46 ครั้ง
30 เม.ย. 2559 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ว30242 ชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัญจาศึกษา โดยใช้การจัด พิชิต สุดโต 36 ครั้ง
30 เม.ย. 2559 รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัชรินทร์ วัฒนราช 28 ครั้ง
29 เม.ย. 2559 ผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ “คุรุคุณธรรม เข็มทอง” นายประคอง พิไรแสงจันทร์ 33 ครั้ง