Log in | วันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. 2558 | 0:41 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
27 ม.ค. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางองค์อร จันทร์พูล 47 ครั้ง
27 ม.ค. 2558 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งคำถามเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวนุชนาถ พรหมนาเวช 28 ครั้ง
26 ม.ค. 2558 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พงษ์สุโชติ สุวะโจ 20 ครั้ง
26 ม.ค. 2558 การพัฒนาคุณภาพการผันเสียงวรรณยักต์ สัทอักษรภาษาจีนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและสื่ออินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ชุติมา ภาคกาย 32 ครั้ง
26 ม.ค. 2558 การพัฒนาการเขียนคำที่มีตัว ร ล และคำควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/8 นันท์นิชา นิธิวงศ์กุลภัทร 38 ครั้ง
24 ม.ค. 2558 รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า เรื่อง นางบุษรินทร์ ทุมมา 31 ครั้ง
22 ม.ค. 2558 รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ รายวิชา การสร้างงานกราฟิก สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กานต์ชนก สิงห์ชู 46 ครั้ง
21 ม.ค. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) กองการศึกษาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ นางผณิตา ชิณวงศ์ 50 ครั้ง
21 ม.ค. 2558 รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ CIPPA MODEL ด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดการเขียนสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูปัญจภัทร หวัดสูงเนิน 44 ครั้ง
20 ม.ค. 2558 รายงานการประเมินโครงการห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ของนักเรียนโรงเรียน พนาสนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นายชัยณรงค์ ลอยประโคน 36 ครั้ง