Log in | วันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย. 2560 | 19:43 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
8 เม.ย. 2560 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21101) เรื่อง Special days นางสุดารัช เมืองอินทร์ 9 ครั้ง
7 เม.ย. 2560 การพัฒนาหนังสือนิทาน ชุด สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ นายภราดร อยู่เย็น 34 ครั้ง
7 เม.ย. 2560 รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายอัษฎากรณ์ เพ็ชรสุวรรณ์ 4 ครั้ง
7 เม.ย. 2560 รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนรู้ ข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ นางสาวเศรณี มรกตคันโธ 6 ครั้ง
7 เม.ย. 2560 รายงานผลการพัฒนาการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด โดยการใช้แบบฝึกทักษะ และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึก นางสาวปารดา ฤกษ์ศรี 11 ครั้ง
7 เม.ย. 2560 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักร นายวรวุฒิ ศรีโพธิ์ 32 ครั้ง
7 เม.ย. 2560 การเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องโมเมนตัมและการชน โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยชุดกิจกรรมเสริมปฏิบัติการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดวงใจ บุตรดี 14 ครั้ง
7 เม.ย. 2560 รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการสอน เรื่อง SAY HI ASEAN วิชาภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน (อ 31201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสุภาภรณ์ ศรีจันทร์ 10 ครั้ง
6 เม.ย. 2560 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง วัสดุรอบตัว กลุ่มสาระการเรียน นางอรุณี ทองปัญจา 11 ครั้ง
6 เม.ย. 2560 รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ตำนานดอยเต่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อุบล ดวงต๋า 20 ครั้ง