Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 15:35 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
29 มิ.ย. 2557 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปาตีเมาะ ชูเดช 182 ครั้ง
27 มิ.ย. 2557 รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ 113 ครั้ง
27 มิ.ย. 2557 รายงานการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นางเอื้อมพร ภิญโญ 142 ครั้ง
21 มิ.ย. 2557 รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด สร้างสรรค์การประดิษฐ์ของใช้ ชนันท์ธิพัฒน์ ไชยเรียบ 208 ครั้ง
17 มิ.ย. 2557 รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริหารโดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประกอบจังหวะดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายอนันชัย อนุจันทร์ 151 ครั้ง
16 มิ.ย. 2557 การพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรื่องจากจินตนาการ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ นางจุรี ดำอ่อน 240 ครั้ง
16 มิ.ย. 2557 การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น นัยนา เพชรตีบ 179 ครั้ง
11 มิ.ย. 2557 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บูศราคัม พุ่มจันทร์ 243 ครั้ง
7 มิ.ย. 2557 รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัดและออม โดยใช้ภาคีเครือข่าย โรงเรียนวัดหูแร่ ปีการศึกษา 2556 นายมนต์ชัย อารีกิจ 191 ครั้ง
4 มิ.ย. 2557 รายงานการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ อภิชาติ จุลพันธ์ 150 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา