Log in | วันพุธที่ 23 ส.ค. 2560 | 16:52 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
15 ส.ค. 2560 การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวมะลิวัลย์ สาแก้ว 9 ครั้ง
15 ส.ค. 2560 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และทักษะปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการเขียนแบบเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายพุทธิพงษ์ ดอกสันเทียะ 368 ครั้ง
14 ส.ค. 2560 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Food and Drinks กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางธัญพร หาแก้ว 13 ครั้ง
14 ส.ค. 2560 ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมือ ิน.ส.สุรพร ลอยวิสุทธิ์ 7 ครั้ง
14 ส.ค. 2560 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.2 โดยเทคนิค KWDL เพ็ญสรี เสาทอง 12 ครั้ง
14 ส.ค. 2560 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายเอกพร ทองแท้ 8 ครั้ง
14 ส.ค. 2560 รายงานผลการใช้กิจกรรมชี้นำการอ่าน การคิด เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายชัชวาล ชูเกตุ 7 ครั้ง
14 ส.ค. 2560 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นิธิวตี ทองแท้ 4 ครั้ง
14 ส.ค. 2560 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นิธิวตี ทองแท้ 5 ครั้ง
14 ส.ค. 2560 รายงานผลการสร้างและทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง งานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รุจิรา สธนเสถียร 11 ครั้ง