Log in | วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2559 | 0:05 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
9 ก.พ. 2559 รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิญญา ระเบียบโอษฐ์ 17 ครั้ง
9 ก.พ. 2559 การพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 STEPS วิญญา ระเบียบโอษฐ์ 11 ครั้ง
9 ก.พ. 2559 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สินีนาฏ แวดอเลาะ 9 ครั้ง
9 ก.พ. 2559 รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล จากคำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวพัชรา ทองแพง 10 ครั้ง
9 ก.พ. 2559 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนักเรียนป.3 นางจารีย์ ขุนชำนาญ 11 ครั้ง
9 ก.พ. 2559 รายงานการใช้หนังสือประกอบบทเรียน ชุดมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ นางจารีย์ ขุนชำนาญ 12 ครั้ง
9 ก.พ. 2559 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4 Panisara Silapol 52 ครั้ง
9 ก.พ. 2559 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นาย ชัยยศ ชูชื่น 7 ครั้ง
9 ก.พ. 2559 รายงานการพัฒนาการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยแบบฝึกประกอบ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา นายชัยยศ ชูชื่น 3 ครั้ง
8 ก.พ. 2559 รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวไพรินทร์ พินิจ 37 ครั้ง