Log in | วันพุธที่ 6 พ.ค. 2558 | 15:30 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
28 เม.ย. 2558 รายงานผลการใช้ชุดพัฒนาทักษะทางภาษา เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด นางสาวเบญจวรรณ บรรเรียนกิจ 28 ครั้ง
27 เม.ย. 2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา วิชาเคมี 2 เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ รหัสวิชา ว30222 ประหยัด 34 ครั้ง
27 เม.ย. 2558 ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของโรงเรียนวัดโคกม่วง ปีการศึกษา 2557 ชื่อผู้ประเมิน นางสาวจิราพิชญ์ ขวัญพรหม จิราพิชญ์ ขวัญพรหม 16 ครั้ง
27 เม.ย. 2558 ความชอบการบริโภคผักของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ประกอบอาหารของนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 2 กมลทิพย์ ดำศรีสวัสดิ์ 22 ครั้ง
27 เม.ย. 2558 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อมรรัตน์ สุภา 16 ครั้ง
27 เม.ย. 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางวารุณี เทียนนาวา 27 ครั้ง
26 เม.ย. 2558 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษ ชุด English Conversation สุคนธิ์ทิพย์ ไชยโยธา 21 ครั้ง
26 เม.ย. 2558 การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะ อลิสา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ 17 ครั้ง
26 เม.ย. 2558 การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านของไทย รุ่งทิวา ชิดสูงเนิน 9 ครั้ง
26 เม.ย. 2558 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด ภาษาพาเพลิน นางตรีสุคนธ์ สิริอรุณรัตน์ 14 ครั้ง