Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 5:36 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
17 มิ.ย. 2561 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พูลศักดิ์ สุภีคำ 5 ครั้ง
17 มิ.ย. 2561 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด หนูน้อยแจ่มใส ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชา 1 ครั้ง
17 มิ.ย. 2561 รายงานการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุด สุขภ นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชา 1 ครั้ง
17 มิ.ย. 2561 การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่อง แสงและการมองเห็น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ นิตยา ทูลตา 1 ครั้ง
17 มิ.ย. 2561 ผลการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุท้องถิ่นของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางวรรณดี คงสวัสดิ์ 1 ครั้ง
17 มิ.ย. 2561 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ นางพรศิริ อินทร์แก้ว 5 ครั้ง
17 มิ.ย. 2561 รายงานการใช้แบบฝึกษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางทิพวรรณ ผิวแดง 3 ครั้ง
17 มิ.ย. 2561 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด Western Festivals กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ชฤนาฏ กายสิทธิ์ 2 ครั้ง
17 มิ.ย. 2561 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางช่อแก้ว จุลนวล 2 ครั้ง
17 มิ.ย. 2561 รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวสุรีรัตน์ ดีภา 2 ครั้ง