Log in | วันเสาร์ที่ 25 มิ.ย. 2559 | 19:16 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
14 มิ.ย. 2559 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการเรียงสับเปลี่ยน ครูกัลยาวีร์ เอกวารีย์ 32 ครั้ง
14 มิ.ย. 2559 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการเรียงสับเปลี่ยน นางกัลยาวีร์ เอกวารีย์ 24 ครั้ง
13 มิ.ย. 2559 รายงานผลการใช้ชุดการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่แนวตรง รายวิชา ว31201 ฟิสิกส์ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางกรพรรณ ศรีสวัสดิ์ 26 ครั้ง
13 มิ.ย. 2559 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฮะนิล บุญญา 31 ครั้ง
12 มิ.ย. 2559 รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นางกนกวรรณ อู่สุวรรณ 32 ครั้ง
10 มิ.ย. 2559 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มันทนา เกิดนอก 31 ครั้ง
10 มิ.ย. 2559 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวสาวิตรี พิมพ์เมืองเก่า 24 ครั้ง
10 มิ.ย. 2559 รายงานผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 บุษรา อินต๊ะปัญญา 28 ครั้ง
9 มิ.ย. 2559 กาพย์ยานี ๑๑ สมุนไพรตำรายาไทยฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ พัชรินทร์ บุตรสง่า 20 ครั้ง
9 มิ.ย. 2559 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางจารุวรรณ ปัททุม 12 ครั้ง