Log in | วันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค. 2560 | 17:56 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
13 ต.ค. 2560 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning) อรรถวรรณ สำเภาทอง 0 ครั้ง
12 ต.ค. 2560 การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสกลวิสุทธิ นายวชิระ อาจเอื้อม 9 ครั้ง
12 ต.ค. 2560 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with English Vocabulary สำหรับนักเรียนชั้น พัชรวรรณ 0 ครั้ง
12 ต.ค. 2560 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นายชูศักดิ์ จันทร์ดี 0 ครั้ง
11 ต.ค. 2560 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ ชุด สร้างสรรค์งานจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเ เดือนเพ็ญ บุญใหญ่เอก 0 ครั้ง
11 ต.ค. 2560 รายงานการประเมินโครงการสานต่อที่พ่อสร้าง ด้วยแนวทางวิถีพุทธ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นางพัชุดาญ์ จอมประเสริฐ 0 ครั้ง
11 ต.ค. 2560 รายงานผล ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดความปลอดภัยในชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย ขวัญชัย ปุญยะสาร 0 ครั้ง
11 ต.ค. 2560 รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดชวดบัว นครนายก ดวงเดือน แก้วปุุม 1 ครั้ง
10 ต.ค. 2560 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระที่ 3 นาฏศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศ นางสาวสุพรรษา สมขุนทด 0 ครั้ง
9 ต.ค. 2560 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียนรู้คำมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นางกัลยา ลำใน 0 ครั้ง