Log in | วันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 2560 | 14:03 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
22 มิ.ย. 2560 Why is Deflation Bad for the Economy? Kittinant Phitsuwan,Jarineerin Tewasade,Malinee Potisoontorn 10 ครั้ง
22 มิ.ย. 2560 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศิรกรานต์ อ่อนจีระ 1 ครั้ง
22 มิ.ย. 2560 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง About me สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางซาล์มา อาแว 1 ครั้ง
22 มิ.ย. 2560 กับการคูณตัวเลขไม่เกินสองหลัก นางสาวมลฤดี สมจิตร 1 ครั้ง
22 มิ.ย. 2560 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวจีรนันท์ คดีเวียง 1 ครั้ง
22 มิ.ย. 2560 ารพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง คลื่น ย้าย 1 ครั้ง
22 มิ.ย. 2560 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ฟ้อนลำพะเนียงเคียงใจไทนากลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางภัทราวดี ศรีโนนยา 1 ครั้ง
22 มิ.ย. 2560 การพัฒนาบทเรียนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ทรัพยากรธรณี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายมนูญ มหาสิงห์ 22 ครั้ง
22 มิ.ย. 2560 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาเรียม หลำดีน 13 ครั้ง
22 มิ.ย. 2560 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พัฒนาการของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางศิริรัตน์ วิลาบุตร 10 ครั้ง