Log in | วันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 2559 | 14:51 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
25 ก.ค. 2559 รายงานผลพัฒนาการทางภาษา ด้านการอ่าน การเขียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เรื่องหนูน้อยคนเก่งของนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริประภา 13 ครั้ง
25 ก.ค. 2559 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ พาสนา บุญมณี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 13 ครั้ง
25 ก.ค. 2559 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป นายธนวรรษน์ เหง้าดา 34 ครั้ง
25 ก.ค. 2559 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการ เรื่อง แก้วมังกร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทวฤทธิ์ อินทรสิทธิ์ 7 ครั้ง
25 ก.ค. 2559 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท นางสาวสุวรรณี บุญเทียบ 21 ครั้ง
25 ก.ค. 2559 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อการสื่อสาร เรื่อง All About Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวจงจจิต์ สุขสดมภ์ 20 ครั้ง
25 ก.ค. 2559 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ อรศิริ สืบสังข์ 12 ครั้ง
25 ก.ค. 2559 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางขวัญดาว เสวกพันธ์ 15 ครั้ง
24 ก.ค. 2559 การพัฒนาเพลงประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Adjectives ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวปิลันธร คงจุ้ย 10 ครั้ง
24 ก.ค. 2559 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขต นางจิตรา วะรัมย์ 8 ครั้ง