Log in | วันจันทร์ที่ 24 พ.ย. 2557 | 0:02 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
10 พ.ย. 2557 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด เพื่อนบ้านอาเซียน นางเบญญาภา ปานพรหม 127 ครั้ง
10 พ.ย. 2557 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องความปลอดภัยในชีวิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี เชิดศักดิ์ ชนะสิทธิ์ 75 ครั้ง
9 พ.ย. 2557 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมสนุกคิดกับคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ นางสุรางค์ สาเรือง 93 ครั้ง
8 พ.ย. 2557 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รัตนา มาสิงห์ 96 ครั้ง
7 พ.ย. 2557 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวรัชดาพร ศรีรักษา 83 ครั้ง
6 พ.ย. 2557 ผลการพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย2 นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว 72 ครั้ง
4 พ.ย. 2557 รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนวัดลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร นางสุภาพร ธีระคำศรี 73 ครั้ง
1 พ.ย. 2557 รายงานการพัฒนาทักษะการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากเศษวัสดุในท้องถิ่นโดยการจักสานไม้ไผ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านอีโยะ นายอับดุลฮากีม เมาะบูลา 98 ครั้ง
29 ต.ค. 2557 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุด บันได ๖ ขั้น ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน นายจักรพันธ์ ยังพระเดช 106 ครั้ง
29 ต.ค. 2557 รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางปิยนุช อิ้ววังโส 93 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา