Log in | วันพุธที่ 19 ก.ย. 2561 | 16:34 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
17 ก.ย. 2561 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับแบบฝึกทักษะ นางสาวสุวรรณา ไชยรัตนวรกุล 13 ครั้ง
15 ก.ย. 2561 รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวด้วยรูปแบบการเรียนรู้สร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวสุพัชรกิจ อร่ามศรี 5 ครั้ง
15 ก.ย. 2561 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางกนกอร ปานกลาง 3 ครั้ง
15 ก.ย. 2561 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับแบบฝึกทักษะ สุวรรณา ไชยรัตนวรกุล 5 ครั้ง
15 ก.ย. 2561 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายยุทธนา มรกต 3 ครั้ง
14 ก.ย. 2561 รายงานการใช้สื่อประสมเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชุด เรียนรู้คำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาววิไลลักษณ์ เบ้าหนองบัว 20 ครั้ง
14 ก.ย. 2561 บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยเจียง นางสาวสุกัญญา คอนสาร 14 ครั้ง
13 ก.ย. 2561 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร และการใช้เทคโนโลยี รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวชโลธร บรรเทาทุกข์ 2 ครั้ง
13 ก.ย. 2561 การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ศิริกาญจน์ การตรง 5 ครั้ง
13 ก.ย. 2561 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนการฝึกหัดขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) เอกชัย เจ้้ยทอง 12 ครั้ง