Log in | วันพุธที่ 18 ก.ค. 2561 | 21:25 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
16 ก.ค. 2561 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ เสาวภาพ สันติวิทยานนท์ 11 ครั้ง
16 ก.ค. 2561 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (SAOW Model) เสาวภาพ สันติวิทยานนท์ 3 ครั้ง
16 ก.ค. 2561 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sutamas Model สุฑามาศ สุวรรณศิลป์ 4 ครั้ง
16 ก.ค. 2561 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารน่ารู้ สุฑามาศ สุวรรณศิลป์ 5 ครั้ง
16 ก.ค. 2561 รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวมัสลิน เขียวลำยอง 5 ครั้ง
15 ก.ค. 2561 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดคำนวณ โรงเรียนบ้านโสกรังกุ ปิยพร วันสุทธะ 2 ครั้ง
15 ก.ค. 2561 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และ การคูณทศนิยม โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ป ปิยพร วันสุทธะ 4 ครั้ง
15 ก.ค. 2561 รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม กรเอก มิ่งศรี 3 ครั้ง
15 ก.ค. 2561 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อัณณ์ชญาณ์ อินต๊ะเทพ 6 ครั้ง
14 ก.ค. 2561 การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นายเจียมพล บุญประคม 2 ครั้ง