Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 2562 | 3:04 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
18 ก.พ. 2562 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบเมอร์ด็อค (MIA) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณัฐวดี ธรรมเดชะ 12 ครั้ง
18 ก.พ. 2562 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการแบบสอดแทรกทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางปราณี ภูมิพงศ์ 3 ครั้ง
18 ก.พ. 2562 รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนการประดิษฐ์มาลัยชำร่วยด้วยแป้งสาคู สู่ความพอเพียง สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ มาลัยนี้มีคุณค่า นางปราณี ภูมิพงศ์ 3 ครั้ง
18 ก.พ. 2562 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายอมร ทองมูล 8 ครั้ง
18 ก.พ. 2562 การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการสอนอ่านแบบ MIA ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด Form Naratiwat to Sukhirin District สำหรับนักเรียนชั สัมภาษณ์ สิริกุล 1 ครั้ง
18 ก.พ. 2562 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนสืบเสาะหาความรู้ (5E) นายอมร ทองมูล 5 ครั้ง
18 ก.พ. 2562 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเร นางนงค์นุช บุญไทย 3 ครั้ง
18 ก.พ. 2562 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเร นางนงค์นุช บุญไทย 1 ครั้ง
17 ก.พ. 2562 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานเกษตร กลุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูวรลักษณ์ โกยรัมย์ 11 ครั้ง
17 ก.พ. 2562 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ นางสาวกัลยาณี ศรีวิเศษ 7 ครั้ง