Log in | วันอังคารที่ 23 เม.ย. 2562 | 1:40 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
21 เม.ย. 2562 การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง โรงเรียนบ้านอุไร จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2561 นายมูฮอฟฟัล ยาหมาย 3 ครั้ง
20 เม.ย. 2562 ผลของการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 3 ว32203 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นะลิมน พรมแสง 2 ครั้ง
19 เม.ย. 2562 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 มลฤดี จันทร 4 ครั้ง
19 เม.ย. 2562 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โรงเรียนวัดควนเมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อรทัย เกิดภิบาล 3 ครั้ง
19 เม.ย. 2562 การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้าน ทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดควนเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 อรทัย เกิดภิบาล 4 ครั้ง
19 เม.ย. 2562 ชื่อเรื่องการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดินก้อง ปีการศึกษา 2560 นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ 10 ครั้ง
18 เม.ย. 2562 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ศิลปะงานประดิษฐ์ของเล่น เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 นางอรพรรณ์ สิงห์อยู่วงษ์ 22 ครั้ง
17 เม.ย. 2562 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A นางวิชริญฎา พรมเย็น 10 ครั้ง
17 เม.ย. 2562 ประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว 10 ครั้ง
17 เม.ย. 2562 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านป่าไร่ นางสุกัลยา กาญจนเพชร 10 ครั้ง