Log in | วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562 | 6:16 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
13 มิ.ย. 2562 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ นิเกต อุ่นทะเล 12 ครั้ง
13 มิ.ย. 2562 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30256 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นิเกต อุ่นทะเล 8 ครั้ง
13 มิ.ย. 2562 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบกลุ่มสืบสอบ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้เป็นทีมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางธฤษวรรณ นาทีชัยชนะ 9 ครั้ง
13 มิ.ย. 2562 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ร้อง ขับขาน ประสานเสียงเพลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสีชมพูศึกษา นายสนธยา เสนานุช 10 ครั้ง
13 มิ.ย. 2562 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสุธารักษ์ ไชยชนะ 9 ครั้ง
12 มิ.ย. 2562 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ 4 รหัสวิชา ศ22102 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวสุธารดี จันทพรม 5 ครั้ง
11 มิ.ย. 2562 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องสมการและการแก้สมการ วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวกาญจนา ถาวรชน 7 ครั้ง
10 มิ.ย. 2562 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ด้านหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พรนภา สาคร 6 ครั้ง
10 มิ.ย. 2562 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นางอรทัย ธรรมโม 12 ครั้ง
9 มิ.ย. 2562 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Around me นางสาววัชราภรณ์ ม่อนมะขัน 8 ครั้ง