Log in | วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562 | 21:50 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
10 ก.ย. 2562 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ละออง มุ่งแซกกลาง 10 ครั้ง
5 ก.ย. 2562 การพัฒนารูปแบบการการนิเทศโดยการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง ดร.พัชรินทร์ ชัยจันทร์ 15 ครั้ง
4 ก.ย. 2562 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง นายศิลา น้ำจันทร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 24 ครั้ง
4 ก.ย. 2562 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มเติมเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ นางสาวธัญญารักษ์ นาคยา 13 ครั้ง
3 ก.ย. 2562 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดนาฏศิลป์ถิ่นเพชรบูรณ์ นางสุดยินดี วังลังกา 16 ครั้ง
3 ก.ย. 2562 รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายเอกชัย สายเครื่อง 7 ครั้ง
3 ก.ย. 2562 นายเอกชัย สายเครื่อง รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึก 9 ครั้ง
3 ก.ย. 2562 รายงานผลการใช้และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่ผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “Occupation” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสุนีย์ มีเอก 9 ครั้ง
2 ก.ย. 2562 รายงานการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน นางจุไรรัตน์ แป้นโก๋ 11 ครั้ง
2 ก.ย. 2562 รายงานการพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อิศรญาณภาษิต นางจุไรรัตน์ แป้นโก๋ 13 ครั้ง