Log in | วันพุธที่ 15 ก.ค. 2563 | 9:20 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โพส : วันที่ 28 มิ.ย. 2563 เวลา : 22:32 น.
โหวต : | เข้าชม : 84 ครั้ง
 

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ก่อนและหลังเรียน ด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และ 3) ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่ม ตัวอย่างศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน อนุบาลระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จำนวน 30 คน การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง (one – group pretest – posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( E1 / E2 ) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/80.01 และเมื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างมี ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/81.67 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกทักษะในระดับ มากที่สุด ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.68

 
โดย : ปิยวรรณ ไกรนรา
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้