Log in | วันพุธที่ 15 ก.ค. 2563 | 9:37 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ของโรงเรียนวัดโพธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

โพส : วันที่ 28 มิ.ย. 2563 เวลา : 12:21 น.
โหวต : | เข้าชม : 55 ครั้ง
 

บทคัดย่อ

               รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ของโรงเรียนวัดโพธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานตามนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ของครูโรงเรียนวัดโพธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2      2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนโรงเรียนวัดโพธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนครศรีอยุธยา เขต 2  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดโพธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยมีวิธีการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) สร้างความตระหนัก 2) ขั้นวางแผน         3) ขั้นปฏิบัติ 4) ขั้นตรวจสอบ และ 5) ขั้นประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนวัดโพธิ์ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และ การวิเคราะห์เนื้อหา           (Content Analysis)

ผลการศึกษา พบว่า

            1. ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ของโรงเรียนวัดโพธิ์ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  พบว่า ครูโรงเรียนวัดโพธิ์มีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายมิติคุณภาพ 5 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.58, σ= .23) ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ด้านการใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ (µ = 4.74, σ= .43) รองลงมาได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผล (µ = 4.68, σ= .57) ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ (µ = 4.44, σ= .25)

            2. ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนโรงเรียนวัดโพธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.44, σ= .24) และรายการ         ที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างจากครูผู้สอน               (µ = 4.63,σ= .52) รองลงมา ได้แก่ ครูมีการแจ้งให้นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน             (µ = 4.62,σ= .53) และรายการที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ครูมีวิธีการสอนที่น่าสนใจมีเทคนิคหลากหลาย สนุกสนาน (µ = 4.27, σ= .66)

               3.    ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดโพธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ = 4.33, σ= .31)รายการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดประชุม ชี้แจงให้กับผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(µ = 4.66, σ= .47) รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการประเมินผลงานนักเรียน (µ = 4.42,       σ= .58) ส่วนรายการที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ค่าเฉลี่ย (µ = 4.1, σ= .58)

 
โดย : นางอังคณา สุวรรณพยัคฆ์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้