Log in | วันพุธที่ 15 ก.ค. 2563 | 10:11 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังต่อการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

โพส : วันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา : 14:10 น.
โหวต : | เข้าชม : 62 ครั้ง
 

ชื่องานวิจัย        การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังต่อการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ชื่อผู้วิจัย           รักชาติ  ปานเพชร

ปีที่วิจัย            ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

 

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังต่อการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังต่อการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  จำแนกตามตำแหน่ง  และประสบการณ์ทำงาน  และ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

          ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) จำนวนทั้งสิ้น 147 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีไม่ใช่ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ด้วยการเลือกเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม คือ แบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS For Windows  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกต่างทางสถิติจะทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ใช้วิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe)

          ผลการวิจัยพบว่า

  1. การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังต่อการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในด้านการวางแผน อันดับแรก รองลงมา ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการปรับปรุงแก้ไข  และด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน ตามลำดับ
  2. การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังต่อการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  จำแนกตามตำแหน่ง และประสบการณ์ทำงาน  พบว่า  จำแนกตามตำแหน่ง  และประสบการณ์ทำงาน โดยรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันและความคาดหวังไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ข้อเสนอแนะการพัฒนาการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  ด้านการวางแผน ควรจัดอบรม  สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัย  และควรกระตุ้นให้บุคลากรทุกฝ่ายทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยพิจารณาถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ความถนัดหรือความสามารถของบุคลากร  และบุคลากรทุกคนควรรับรู้งาน/โครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยและรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง  ด้านการปฏิบัติตามแผน  บุคลากรควรมีส่วนร่วมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม  เพื่อที่จะทำให้แผนงานสามารถควบคุมการใช้งบประมาณที่แท้จริงได้  และควรชี้แจงและประสานงานกับบุคลากรในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณและให้คำปรึกษาในการดำเนินการ  ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน  วิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร  และประชุมชี้แจงให้บุคลากรร่วมรับผิดชอบสรุปรางานโครงการ/กิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้น  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงาน  และด้านการปรับปรุงแก้ไข  บุคลากรทุกคนควรร่วมมือวิเคราะห์สภาพปัญหาและนโยบายของสถานศึกษา และนำผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับโครงการ/กิจกรรมและพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

 

 

 

 

 
โดย : รักชาติ ปานเพชร
 
 
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : มนัสฌาน์ ชูเชิด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้