Log in | วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563 | 4:17 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย

โพส : วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา : 14:28 น.
โหวต : | เข้าชม : 25 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้วิจัย            นางมาลี คำหอม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีการศึกษา      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

สถานศึกษา     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผึ้งหลวง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง

                   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่พิมพ์          2563

บทคัดย่อ

            การจัดประสบการณศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่มุงเนนกระบวนการเรียนที่สนับสนุนใหเด็กใชศักยภาพทุกดาน

ผานการจัดประสบการณใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและธรรมชาติของเด็กปฐมวัย รวมทั้งความตองการ ความสนใจและความสามารถในสถานการณจริงที่หลากหลาย

เพื่อชวยเสริมสรางความคิดสรางสรรค และความสามารถการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ

(1) พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย (3) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง

อายุระหว่าง 3 - 4 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นเด็กปฐมวัยห้อง 2/1จำนวน 15 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผึ้งหลวง

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จำนวน 24 กิจกรรม

2) คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จำนวน 24 กิจกรรม 3) แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการ จำนวน 10 ข้อ

สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) ใช้วิธีทดสอบแบบ The Wilcoxon signed ranks test

           ผลการวิจัยพบว่า 

              1. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย

มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.82/87.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

               2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7291 หมายความว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 72.9

               3. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย หลังจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 
โดย : นางมาลี คำหอม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 
 
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : คุณครูมาลี คำหอม
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้