Log in | วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563 | 5:37 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

ผลการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์)

โพส : วันที่ 16 พ.ค. 2563 เวลา : 18:25 น.
โหวต : | เข้าชม : 17 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง                      ผลการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้ศึกษา                 นางสาวสุดารัตน์  อินเหลี่ยม

หน่วยงาน                  โรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์)

ระดับการศึกษา           การศึกษาปฐมวัย

ปีการศึกษา                2562

 

 
 

 

 

 

 

บทคัดย่อ

 

        การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อศึกษาทักษะทางสังคมเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร และเพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกรายด้าน ดังนี้ ด้านการแบ่งปัน และด้านการทำงานกลุ่ม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร

        วิธีการศึกษาค้นคว้า ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปีซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คนโดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือแผนการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร จำนวน 21 กิจกรรม และแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทักษะทางสังคมทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการแบ่งปัน และด้านการทำงานกลุ่ม ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ตั้งแต่ 0.60-1.00 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 ดำเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ (One Group Pretest-Posttest Design) เป็นรูปแบบการทดลองโดยใช้กลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test Dependent Samples)

          ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนบ้านคลองบัว             (เอี่ยมแสงโรจน์) สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกรายด้าน ดังนี้ ด้านการแบ่งปัน และด้านการทำงานกลุ่ม ก่อนและหลังจัดการกิจกรรมการประกอบอาหาร มีทักษะทางสังคมโดยรวมสูงขึ้นทุกด้าน หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05                  

 
โดย : สุดารัตน์ อินเหลี่ยม
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้