Log in | วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563 | 5:50 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม

โพส : วันที่ 14 พ.ค. 2563 เวลา : 12:12 น.
โหวต : | เข้าชม : 16 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

               โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม

ชื่อผู้วิจัย     นางรดาธร ภูมิแสนโคตร

ปีที่วิจัย       2560

บทคัดย่อ

                   การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการในการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ จำนวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.73 – 0.80 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จำนวน 40 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .82 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบ t – test

สรุปผลการวิจัย

  1. แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ E1/E2 เท่ากับ 81.14/80.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.05
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 
โดย : รดาธร ภูมิแสนโคตร
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้