Log in | วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563 | 5:56 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพี่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส32102 (เศรษฐศาสตร์)

โพส : วันที่ 13 พ.ค. 2563 เวลา : 17:10 น.
โหวต : | เข้าชม : 17 ครั้ง
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
โดย : นางสาววราภรณ์ ย้อนโคกสูง
 
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้