Log in | วันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 2562 | 22:52 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

โพส : วันที่ 29 ธ.ค. 2557 เวลา : 10:23 น.
โหวต : | เข้าชม : 268 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง      :  การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

                     สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2 

ผู้รายงาน   :   นางสาวมัทนา  ศรีสุข

หน่วยงาน  :   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72  (เทศบาล 8)

                     สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี   อำเภอเมือง           

                     จังหวัดอุดรธานี 

ปีที่พิมพ์  :     2556

 

บทคัดย่อ

           ชุดกิจกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู  เปิดโอกาสให้เด็กได้ศึกษาด้วยตนเองเต็มศักยภาพ  ฝึกทักษะการคิด  การปฏิบัติ  การแก้ปัญหา  การศึกษาครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อ  (1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 (2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2   เพื่อเปรียบเทียบผลการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2  ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์   กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  เด็กชั้นอนุบาลปีที่  2/1  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  จำนวน  23  คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี   4  ชนิด  ดังนี้  (1)  แผนการจัดประสบการณ์การทดลองวิทยาศาสตร์  เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2  จำนวน  18  แผน    (2)  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2  จำนวน  6  ชุดๆ  ละ  3  กิจกรรม รวม  18  กิจกรรม  (3)  แบบทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2  จำนวน  20  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากระหว่าง  0.41 - 0.77  ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.33 - 0.83  มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ  0.85  (4)   แบบสังเกตพฤติกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์  เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์   สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสังเกตพฤติกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์   0.89  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน  ได้แก่ t-test  (Dependent  Samples) 

           ผลการศึกษาพบว่า   ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2  มีประสิทธิภาพ   ผลการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

           จากผลการศึกษาที่กล่าวมา  พบว่าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  สามารถพัฒนาผลการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2  ให้มีระดับสูงขึ้นได้

 

 
โดย : นางสาวมัทนา ศรีสุข
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้