Log in | วันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 2562 | 1:16 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการพัฒนาและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด หนูน้อยสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โพส : วันที่ 28 ธ.ค. 2557 เวลา : 2:00 น.
โหวต : | เข้าชม : 184 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  หนูน้อยสร้างเสริมสุขภาพ 

                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ผู้วิจัย              นางสาวสมบัติ  ระยะ

ตำแหน่ง          ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สถานที่ทำงาน   โรงเรียนเทศบาล  4  (หนองแคอนุสรณ์)  สังกัดเทศบาลตำบลหนองแค  จังหวัดสระบุรี

ปีที่ทำการวิจัย    2557

 

บทคัดย่อ

              

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  คือ  (1)  เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  หนูน้อยสร้างเสริมสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  (2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  หนูน้อยสร้างเสริมสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  (3)  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  หนูน้อยสร้างเสริมสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อการเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  หนูน้อยสร้างเสริมสุขภาพ  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1  โรงเรียนเทศบาล  4 (หนองแคอนุสรณ์)  สังกัดเทศบาลตำบลหนองแค  จังหวัดสระบุรี   ปีการศึกษา  2557  จำนวน  33   คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  เนื่องจากเป็นนักเรียนที่ผู้วิจัยรับผิดชอบปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  (1)  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  หนูน้อยสร้างเสริมสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  7  เล่ม  ได้แก่  เล่มที่  1  เรื่อง  สุขบัญญัติแห่งชาติ  เล่มที่  2  เรื่อง  ชมรมดีเจน้อย  เล่มที่  3  เรื่อง  น้องพลอยฉลาดเลือก  เล่มที่  4  เรื่อง  โรคภัยใกล้ตัว  เล่มที่  5  เรื่อง  คุณอนันต์โทษมหันต์  เล่มที่  6  เรื่อง  รู้ทันยาเสพติด และเล่มที่  7  เรื่อง  ภัยร้ายที่คาดไม่ถึง  (2)  แบบทดสอบท้ายเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ทั้ง  7  เรื่อง  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  7  ฉบับ  ฉบับละ  70  ข้อ  (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  หนูน้อยสร้างเสริมสุขภาพ  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น   ซึ่งเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  และ  (4)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การเรียน  โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  หนูน้อยสร้างเสริมสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของลิเคอร์ท  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  จำนวน  1  ฉบับ  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ และการทดสอบค่าที  (t-test)

                   ผลการวิจัย พบว่า

                         1.  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชุด  หนูน้อยสร้างเสริมสุขภาพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพ  84.85/89.02  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

                         2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา  ชุด  หนูน้อยสร้างเสริมสุขภาพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เท่ากับ  0.8557  หมายความว่า  นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  85.57

                         3.  คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  หนูน้อยสร้างเสริมสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  สูงกว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                         4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  หนูน้อยสร้างเสริมสุขภาพ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

                จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  หนูน้อยสร้างเสริมสุขภาพ  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   มีคุณภาพสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ได้เป็นอย่างดี

 
โดย : นางสาวสมบัติ ระยะ
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : sombut.raya@gmail.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้