Log in | วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2562 | 19:49 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์โวหารและภาพพจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โพส : วันที่ 25 ธ.ค. 2557 เวลา : 21:15 น.
โหวต : | เข้าชม : 279 ครั้ง
 

บทคัดย่อ

 

ชื่อผลงาน      :    รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์โวหารและภาพพจน์ 

                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผู้รายงาน       :    สมพิศ  สิทธิประเสริฐ

หน่วยงาน      :    โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  จังหวัดกาญจนบุรี

ปีการศึกษา    :    2556

 

              การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์โวหารและภาพพจน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์โวหารและภาพพจน์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์โวหารและภาพพจน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์โวหารและภาพพจน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์โวหารและภาพพจน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

               กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2556 จำนวน 34 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์โวหารและภาพพจน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 10 ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และร้อยละความก้าวหน้า

 

ผลการศึกษา

             1.ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์โวหารและภาพพจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ  86.23/86.27   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด

             2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์โวหารและภาพพจน์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีค่าเท่ากับ 0.77 หรือร้อยละ 77

             3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์โวหารและภาพพจน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  พบว่า คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ  45.10   แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์โวหารและภาพพจน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง

             4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    เรื่อง การวิเคราะห์โวหารและภาพพจน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 

 
โดย : นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐ
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้