Log in | วันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 2562 | 10:00 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด )

โพส : วันที่ 24 ธ.ค. 2557 เวลา : 14:30 น.
โหวต : | เข้าชม : 446 ครั้ง
 

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเรื่อง สุขภาพดี  ชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้                   สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนเรื่อง สุขภาพดี  ชีวีมีสุข                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์                     E1/E2 (80/80) 2)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                       ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง สุขภาพดี  ชีวีมีสุข 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนเรื่อง สุขภาพดี  ชีวีมีสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2                      (คลองจิหลาด ) จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ 1) เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 เล่ม 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3) แบบสอบถาม                       ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ                     พลศึกษา วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังด้วยเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระ                  การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้สูตร t – test for dependent sample

                ผลการวิจัยพบว่า 

1) การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน มีประสิทธิภาพและนักเรียนจะเกิดทักษะ                               ในการเรียนรู้เกิดความเข้าใจ  คิดวิเคราะห์ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและ                             มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.04 / 81.84  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2)  ผลการประเมินผล ระหว่างการจัดการเรียนการสอน ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยหลังการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน

3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย  4.65

 
โดย : กฤตยา มะเซ็ง
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้