Log in | วันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 2562 | 22:07 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาภาษาไทย 4 รหัสวิชา ท 22102 เรื่อง บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพส : วันที่ 23 ธ.ค. 2557 เวลา : 20:33 น.
โหวต : | เข้าชม : 294 ครั้ง
 

เรื่อง              การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาภาษาไทย 4 รหัสวิชา ท 22102

                    เรื่อง บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย         นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล

ปีที่วิจัย           2556

 

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาภาษาไทย 4 รหัสวิชา ท 22102 เรื่อง บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาภาษาไทย 4 รหัสวิชา ท 22102 เรื่อง บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 3) เพื่อศึกษาความมีระเบียบวินัยต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 4 รหัสวิชา ท 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาภาษาไทย 4 รหัสวิชา ท 22102 เรื่อง บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

          กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 45 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 5 ชนิด คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผนการจัดการเรียนรู้ 2) ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาภาษาไทย 4 รหัสวิชา ท 32102 จำนวน 10 ชุด 3)แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ 4) แบบประเมินความมีระเบียบวินัยต่อการเรียนรู้ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด 17 คำถาม ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้านความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน คำนวณค่า IOC ได้ 0.80 ขึ้นไปทุกรายการ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนการวิจัยด้วยตนเองระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2556 – ธันวาคม 2556 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและการทดสอบค่าที (t-test dependent) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพได้นำข้อค้นพบมาสรุปในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้

 

          1) ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาภาษาไทย 4 รหัสวิชา ท 22102 เรื่อง บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.60 /85.56 โดยมีประสิทธิภาพระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 82.60 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 99.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.08 และมีประสิทธิภาพหลังเรียน(E2) เท่ากับ 85.56 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04 หรือมีค่า ซึ่งผ่านเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

          2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ สรุปได้ว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 21.36 คิดเป็นร้อยละ 53.39 แสดงว่าก่อนเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง ส่วนหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 34.22 คิดเป็นร้อยละ 85.56 แสดงว่าหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี และหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการพัฒนาการเรียนรู้

          3) ผลการศึกษาความมีระเบียบวินัยต่อการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ระหว่างการพัฒนาการเรียนรู้ สรุปได้ว่า นักเรียนมีระเบียบวินัยต่อการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับ ปานกลาง ร้อยละ 85.56 โดยมีคะแนนประเมินด้านการทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อยมีคะแนนประเมินสูงสุด ลำดับต่อมาคือด้านการเข้าเรียน ด้านการทำงานที่มอบหมาย ด้านความซื่อสัตย์ และด้านการส่งงานตรงเวลา ตามลำดับ

          4) ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ หลังการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาภาษาไทย 4 รหัสวิชา ท 22102 เรื่อง บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียน ไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับ มากที่สุดได้แก่ ด้านเนื้อหาน่าสนใจ ผู้สอนเป็นกันเองกับนักเรียน สื่อการเรียนการสอนดึงดูดความสนใจ และสื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลาย

 
โดย : นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้