Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 5:38 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกดที่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โพส : วันที่ 20 ธ.ค. 2557 เวลา : 9:28 น.
โหวต : | เข้าชม : 279 ครั้ง
 

ชื่อเรื่องที่ศึกษา  :   รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกดที่ตรงมาตราชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ชื่อผู้ศึกษา           :    ศศิประภา   ชมถิ่น

ปีที่ศึกษา             :     2556

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกดที่ตรงมาตรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  และ  2)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกดที่ตรงมาตรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 จำนวน 25 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1)  แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกดที่ตรงมาตรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 8 เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  มาตราตัวสะกดที่ตรงมาตราชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  จำนวน  20  ข้อ และแบบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ รวมทั้งหมด 30ข้อ และ 3) แผนการจัดการเรียนรู้เสริม เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 26 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 26 ชั่วโมง และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ ชุดมาตราตัวสะกดที่ตรงมาตราชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 การศึกษาผลโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ชุดมาตราตัวสะกดที่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยการหาค่าความก้าวหน้า

 

ผลการศึกษา  พบว่า

                   1.   ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ ชุดมาตราตัวสะกดที่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อนำไปใช้มีค่าเท่ากับ 85.15/82.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้แสดงว่าแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

                    2.        ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ชุดมาตราตัวสะกดที่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 16.96   และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  24.88  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแล้ว  พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 
โดย : ศศิประภา ชมถิ่น
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : ศศิประภา ชมถิ่น
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้