Log in | วันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 2562 | 22:42 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมิเดียบนระบบปฏิบัติการอัลดรอยด์ รายวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพส : วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา : 19:13 น.
โหวต : | เข้าชม : 335 ครั้ง
 

การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมิเดียบนระบบปฏิบัติการอัลดรอยด์ รายวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สื่อมัลติมิเดียบนระบบปฏิบัติการอัลดรอยด์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมิเดียบนระบบปฏิบัติการอัลดรอยด์

          ดำเนินการวิจัยกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 40 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด คือ 1) สื่อมัลติมิเดียบนระบบปฏิบัติการอัลดรอยด์ รายวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test แบบ Dependent 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมิเดียบนระบบปฏิบัติการอัลดรอยด์ รายวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการวิจัยพบว่า

          1. ผลการสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมิเดียบนระบบปฏิบัติการอัลดรอยด์ รายวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี โดยผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมิเดียบนระบบปฏิบัติการอัลดรอยด์ โดยภาพรวมและรายด้าน คือ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านใบความรู้ ด้านกิจกรรม และด้านแบบทดสอบหลังเรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อนำไปใช้กับนักเรียนพบว่า มีประสิทธิภาพ 83.55/81.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

          2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายหลังการเรียนด้วยสื่อมัลติมิเดียบนระบบปฏิบัติการอัลดรอยด์ รายวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3. นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมิเดียบนระบบปฏิบัติการอัลดรอยด์ รายวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี โดยภาพรวมและรายด้าน คือ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด

 
โดย : นางสาวนภาพร แสงศรี
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้