Log in | วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2562 | 20:55 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ภายใต้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

โพส : วันที่ 17 ธ.ค. 2557 เวลา : 10:00 น.
โหวต : | เข้าชม : 295 ครั้ง
 

บทคัดย่อ

 

                   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมภายใต้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตาม สถานภาพ อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 72 คน  เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                  ผลการวิจัย พบว่า

                 1. สภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม   ภายใต้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)ของโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม   โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  เรียงลำดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย   คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเครื่องมือด้านสภาพแวดล้อม และด้านนักเรียน

                 2.   ปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม   ภายใต้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)ของโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 มีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ภายใต้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ดังนี้ ด้านนักเรียน โรงเรียนขาดการจัดให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติเพื่อให้เกิดความเข้าใจสามารถปฏิบัติและให้ความช่วยเหลือได้เหมาะสมและถูกวิธี ขาดการจัดตารางการช่วยเหลือระบบเพื่อนดูแลเพื่อน ขาดการนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และโรงเรียนขาดการเชิญผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษมาบรรยายให้นักเรียนทั่วไปฟังเพื่อสร้างความเข้าใจ   ด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนขาดการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอาคาร ให้เอื้อต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ทางเชื่อมอาคาร   ทางเดิน ห้องน้ำ บันได ฯลฯ และโรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม/โครงการให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบเท่าที่ควร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนขาดการจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมในการสอนทักษะเฉพาะที่จำเป็นให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษขาดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนและชุมชนต่างๆ   โรงเรียนขาดการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น จัดป้ายนิเทศ แผ่นพับ เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และโรงเรียนขาดการจัดทำแผน/ปฏิทินการรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียน และด้านเครื่องมือ โรงเรียนไม่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษร่วมเป็นคณะกรรมการโรงเรียน และโรงเรียนขาดการนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดำรงชีวิต

 
โดย : นายทวี จำปาทอง
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้